แบบฟอร์มสำนักวิชาการ (ปกข้อสอบ)

  สำหรับข้อสอบที่เป็นภาษาไทย (Thai examination paper)
สำหรับข้อสอบที่ทำในชุดข้อสอบ
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
สำหรับข้อสอบที่ทำในกระดาษคำตอบ
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
สำหรับข้อสอบที่ทำในกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
สำหรับข้อสอบที่ทำในสมุดสอบ
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
สำหรับข้อสอบที่ทำในชุดข้อสอบ
และมีตาราง คำตอบปรนัยรวมกับข้อสอบอัตนัย
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
สำหรับข้อสอบที่ทำในกระดาษคำตอบ
และกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
  สำหรับข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษ
ของคณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันภาษา
(English examination paper for School of Humanities
and Language Institute)
Write answers on the examination paper /
Write answers on the answer sheet provided /
Write answers in the booklet provided
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
Darken circles on the computer answer sheet
 
 
Write answers on the answer table on the examination paper
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
Darken circles on the computer answer sheet;
write answers on the answer sheet provided /
Darken circles on the computer answer sheet;
write answers on the examination paper
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
  สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ
(Bangkok University International College)
Write answers on the examination paper /
Write answers on the answer sheet provided /
Write answers in the booklet provided
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
Darken circles on the computer answer sheet
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
Write answers on the answer table on the examination paper
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper
Darken circles on the computer answer sheet;
write answers on the answer sheet provided /
Darken circles on the computer answer sheet;
write answers on the examination paper
 
 
Microsoft Word 97 Microsoft Word XP Adobe Arcobat Macromedia Flash Paper