โครงการคัดเลือกร่วมกับสถาบันอื่น
     - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
Interview Results for Graduate Program
โครงการทุนนักกีฬา
   Scholarship for Athletes
โครงการทุน BU Creative
โครงการทุนกิจกรรมสัมพันธ์
โครงการคัดเลือกตรงในระบบ Admission ของมหาวิทยาลัย
   Bangkok University Direct Admissions

 

โครงการทุนประกายเพชร
Prakaipetch Scholarship
โครงการทุนการศึกษาผู้ประกอบการวัยรุ่นฯ
โครงการทุนศิลปิน

โครงการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
   Special Program Admissions

   
โครงการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
   Bangkok University Entrance Examination
   
โครงการสอบคัดเลือกร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย