Go to WebsiteBack
 


 

หลักสูตรภาคพิเศษ
          การพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นส่งผลให้แต่ละองค์กรตระหนักถึงการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความ รอบรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะเชิงปฏิบัติ
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะของตน มหาวิทยาลัยจึงจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มผู้ทำงานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนภาคพิเศษใน 2 หลักสูตร คือ
          1. หลักสูตรปริญญาตรี เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. เข้าศึกษาต่อในคณะต่อไปนี้
 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
          2. หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. ใน สาขาที่ตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในคณะดังนี้
 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          3. หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อใน คณะต่อไปนี้
 • คณะบัญชี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
          หลักสูตรภาคพิเศษแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ภาคการศึกษาที่สอง และภาคฤดูร้อน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาจะมีการเรียน 3-6 วิชา ยกเว้นภาคฤดูร้อน จะมีการเรียน 2-3 วิชา โดยกำหนดเวลาเรียนวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 18.30 - 20.55 น. หรือกำหนดการเรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาการศึกษารวม 4 ปี ยกเว้น คณะ บัญชี ใช้ระยะเวลาการศึกษารวม 4 ปี กับ 1 ภาคการศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องใช้ระยะเวลาการศึกษารวม 2 ปี กับ 1 ภาคการศึกษา แม้ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรภาคพิเศษจะมีจำกัด แต่มหาวิทยาลัยก็ได้จัดหลักสูตรและคณาจารย์ที่มีความพร้อมอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับภาคปกติ

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดการเรียนการสอนสำหรับปริญญาตรีที่สองภาคพิเศษในคณะบัญชี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน โดยกำหนดเวลาเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี

          นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอน เนื้อหา และการวัดและประเมินผลที่ใช้ร่วมกันกับหลักสูตรภาคปกติแล้ว นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและบริการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้เช่นเดียวกันกับที่ศึกษาภาคปกติได้รับทุกประการ