Academic Go to WebsiteBack
 


 

คณะมนุษยศาสตร์
SCHOOL OF HUMANITIES

          ภาษาและการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ภาษาเป็นสื่อที่ใช้เสริมสร้างและสืบทอดวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งการท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจสร้างรายได้มหาศาลแก่ประเทศ ในขณะที่การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาษาและวัฒนธรรมอันงดงามของชาติเผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้มากขึ้นนอกจาก นี้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษายังมีข้อได้เปรียบในแง่ที่จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ซึมซับและเข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนมหาวิทยาลัยกรุงเทพตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างดี คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ใน 6 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจัดการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ยังได้จัดให้นักศึกษา ได้เลือกเรียนวิชาโท 1 สาขา จากหมวดวิชาต่าง ๆ อาทิ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ           ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน หลักสูตร ของสาขาวิชานี้จึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน พัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบกับให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ และกระตุ้นให้นักศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นต่อบทเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           นักศึกษาที่เรียนสาขานี้จะได้ศึกษาภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาร งานธุรกิจ งานสื่อสารมวลชน รวมถึงลีลาการใช้ภาษาไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว           สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะมนษยศาสตร์ม่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งนักศึกษาจะได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รมถึงสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาในการแสวงหาประสบการณ์จากการฝึกงานและโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม           สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศและเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาได้นำเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าของโรงแรม ห้องพักมาตรฐานและห้องชุด ภัตตาคาร คอฟฟี่ชอป ห้องครัว เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะสาขาแก่นักศึกษา นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดโครงการพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาที่สนใจเช่น โครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาและฝึกงานต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม           นักศึกษาที่เรียนสาขานี้จะได้ศึกษาภาษาจีนควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนภาษาจีนในทุก ๆ ด้านจนเกิดความชำนาญ ทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน อีกทั้งมีโอกาสได้ศึกษาดูงานทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ           สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่บูรณาการความรู้และทักษะภาษาจีนทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้เข้ากับทฤษฎีและความรู้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศจีน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ตรงทางการทำธุรกิจระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือการทำธุรกิจกับชาวจีนทั้งที่อยู่ในประเทศไทย ในประเทศจีน และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความทันสมัยของคณะมนุษยศาสตร์           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับการยอมรับจากวงการว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความชำนาญในวิชาชีพออกไปรับใช้สังคม ด้วยความพร้อมของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ผสมผสานกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีอุปกรณ์การสอนที่พรั่งพร้อม อาทิ ห้องปฏิบัติการภัตตาคารและร้านกาแฟจำลองห้องปฏิบัติการโรงแรม ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ ทำให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะ มนุษยศาสตร์ ยังจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะในการใช้ภาษา


โอกาสในการประกอบอาชีพ Career Opportunities
 • ผู้ประกาศข่าว TV Anchor
 • พนักงานโรงแรม Hotel Staff
 • มัคคุเทศก์ Tour Guide
 • พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน Airline Ground Staff
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ International Affairs Officer
 • นักแปล Translator
 • นักประชาสัมพันธ์ Public Relations Officer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Customer Service Officer
 • นักการศึกษา Educator
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Flight Attendant
 • ผู้จัดการโรงแรม Hotel Manager
 • อาจารย์ Teacher
 • ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว Travel Agent
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ Administrative Officer
 • เจ้าหน้าที่สถานทูต Embassy Staff

ผลงานและกิจกรรม
ส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น และกิจกรรมสำคัญของคณะ
 • น.ส.สุวรินทร์ เลิศอัศวดำรงกุล ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม Asian Pacific Model UN Conference ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อเรื่อง การค้ามนุษย์(Human Trafficing) ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี
 • น.ส.นราวัลลภ์ พรหมประกาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ SUAN SUNANDHA SPEECH CONTEST 2008 ในหัวข้อ HOW TO MAKE THE WORLD THE BETTER PLACE จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • น.ส.วิไลพร คงเกิด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “175 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดย น.ส.วิไลพรได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดี ณ สหรัฐอเมริกา
 • นายนิตินัย ภิรมย์วรากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นของเขตคลองเตย ประจำปี 2552 จัดโดย สำนักงานสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย
 • นายไตรรงค์ วันธานี น.ส.โศภิษฐ์พรรณ ประกอบแก้ว นายวิศรุต ศุกระศร น.ส.พรวิภา พรหมแสนจันทร์ น.ส.อัสสุชล พันธ์ผลวิจิตร น.ส.จันจิรา จักรศิริ นายเทิดศักดิ์ อินทะพิงค์ นายจงรักษ์ จันทร์คำมี นายอนุพันธ์ บุญดก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย และบริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • นายเผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Honda Jazz One Make Race การแข่งขัน Honda Racing Fest’ 2008 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • รับเชิญเป็นวิทยากรในสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • เสนอผลงานทางวิชาการในและต่างประเทศ
 • อาจารย์ผู้สอนรับเชิญไปสอนในต่างประเทศ
 • ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับประเทศและระดับสากล
 • รับเชิญเป็นกรรมการขององค์กรต่างๆ
 • นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอาหารที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
 • โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศ
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
 • โครงการสัปดาห์การแปล
 • โครงการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • โครงการอบรมการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพต่างๆ
 • โครงการฝึกงานการโรงแรมต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
 • โครงการดูงาน เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดน อาทิ ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ
 • โครงการเหนือสัญจรสู่เส้นทางมัคคุเทศก์
 • โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ
 • โครงการยุวนักปรัชญา
 • งาน English Festival
 • งาน International Food Festival
 • Tourism & Hospitality Fair