Academic Go to WebsiteBack
 


 

คณะบัญชี
SCHOOL OF ACCOUNTING

เรียนบัญชี...ดีอย่างไร
          เป็นที่ทราบกันดีกว่านักบัญชีเป็นอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในวงการธุรกิจปัจจุบัน เพราะบัญชีคือหัวใจสำคัญของธุรกิจในการจัดการข้อมูลทางการเงินให้เป็นหมวดหมู่ กระชับรัดกุม ง่ายต่อการนำไปใช้ บัณฑิตทางด้านวิชาการบัญชีจึงเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร โดยเฉพาะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีที่มี

ความรอบรู้และเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมในวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ รู้จักประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานบัญชีมากขึ้น


นักบัญชีเรียนอะไร
          การจัดการเรียนการสอนของคณะบัญชีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้สอนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตามความถนัดใน 5 แนวทาง คือ
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เน้นการสอนเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี และการตรวจสอบระบบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์
 • การบัญชีภาษีอากร ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร การฝึกงานด้านภาษี
 • การสอบบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
 • การบัญชีการเงิน ศึกษาเกี่ยวกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชีเฉพาะกิจการ และการสัมมนาทางการเงินเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบการเงิน
 • การบัญชีบริหาร ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการสัมมนาการบัญชีบริหาร เพื่อให้เกิดความชำนาญในการคำนวณต้นทุนกำไร และนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการองค์กร
          นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี อาทิ การตรวจสอบบัญชี การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะก่อสำเร็จการศึกษาและเป็นบัญชีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ Career Opportunities
 • นักบัญชี Accountant
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี Financial Controller
 • ผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี Tax Auditor (TA)
 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ Certified Information System Auditor (CISA)
 • ผู้ตรวจสอบด้านบริการการเงินรับอนุญาต Certified Financial Services Auditor (CFSA)
 • นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Analyst
 • นักออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Designer
 • ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Consultant
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี Accounting Advisor
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน Financial Advisor
 • ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร Tax Consultant
 • คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee

ผลงานและกิจกรรม
  • ส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น
   • น.ส.นัฐยา ธิใจ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นของเขตคลองเตย ประจำปี 2552 จัดโดยสำนักงานสภาวัฒนาธรรมเขตคลองเตย
   • น.ส.นพกานต์  ชัยเจริญสุขเกษม ได้รับทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   • นายอาทิตย์  ปาฝาง ชนะเลิศการแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  14  ประจำปี  2551  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย และบริษัท  ซีคอน  ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด
   • น.ส.แพรวพนิต จำนงนรินทรรักษ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3  ประจำปี  2550 โครงการด้วยรักและห่วงใจ ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • น.ส.ธนัทวันต์  ผลากุลานุวัฒน์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้งาน Delta Forum 2007 จัดโดย Hong Kong University of Science and Technology
   • น.ส.ประทุมวรรณ ปานทอง ได้รางวัลชมเชย ในการประกวดเรื่องสั้นจรรยาบรรณในหัวข้อ “นักธุรกิจที่ดีในมุมมองของคนรุ่นใหม่” จัดโดยหอการค้าไทย
   • น.ส.นันทพร  ดวงสี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2549 จัดโดย  สภาวัฒนธรรม  เขตคลองเตย
   • น.ส.สุรีย์พร  เสาวคนธ์ ชนะเลิศการแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  12 ประจำปี  2549  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย และบริษัท  ซีคอน  ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด

            นอกจากผลงานของนักศึกษาที่โดดเด่นแล้ว ทางคณะยังได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ
  • โครงการพัฒนานักบัญชียุคดิจิตอล ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับวิชาชีพบัญชี การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
  • โครงการเสริมสร้างความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ: ด้านการทําบัญชี
  • โครงการเสริมสร้างความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ: ด้านการสอบบัญชี
  • โครงการอบรมความรู้รวบยอดสําหรับบัญชีบัณฑิต
  • การจัดอบรมแนะแนวอาชีพทางการบัญชีและการศึกษาดูงานนอกสถานที่

            รวมทั้งคณาจารย์ของคณะบัญชียังมีผลงานและกิจกรรมทางวิชาการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน อาทิ ตำราทางวิชาการ จุลสารบ้านบัญชี และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอีกด้วย
            นอกจากนี้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ รับการรับรองให้ เป็นองค์กร วิชาชีพบัญชีของกรมสรรพากร จึงสามารถจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ภาษีอากรแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพื่อนับชั่วโมงการอบรมในการขอต่อใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร อีกทั้งยังได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสถาบันที่สามารถจัดอบรมสัมมนาความรู้ทางด้านบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชีในโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ทําบัญชีได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 อีกด้วย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม