ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประตูแห่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ และความเคลื่อนไหวของ "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" บนโลกดิจิตอล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพคือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยอาจารย์สุรัตน์และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ปัจจุบันมีสองวิทยาเขต คือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นที่เรียนของวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓-๔ ของบางคณะวิชา และนักศึกษาภาคพิเศษ และวิทยาเขตรังสิต บนถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นที่เรียนของนักศึกษาปีที่ ๑-๒ ทุกคณะและปีที่ ๓-๔ บางคณะวิชา มหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการแล้วยังมีกิจกรรมมากหลายที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคู่ไปด้วย นับถึงปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้มีศิษย์เก่าที่ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในวิชาชีพของแต่ละคนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง


ด้วยการพัฒนาก้าวไกลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในการเรียนการสอนสาขาวิชาแขนงนี้ และโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในวันนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความพร้อมที่จะให้บริการในระบบออนไลน์ในหลากหลายมิติ เว็บไซต์ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมจะบอกท่านได้ในหลายสิ่งที่ผู้ใฝ่รู้ต้องการทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่ความดี


ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี

(ดร.มัทนา สานติวัตร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ