ข่าวและกิจกรรม

31 กรกฎาคม 2558

ตอกย้ำความสำเร็จ C+E แห่งเดียวในประเทศไทย

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ประกาศเส้นทางความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย

ตลอด ปี 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างการรับรู้ใหม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียน มัธยมปลายทั่วประเทศเห็นภาพชัดเจนถึงผลลัพธ์เมื่อตัดสินใจมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยส่งแนวคิด 2 เรื่องสำคัญที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ สองเรื่องนั้นคือ กระบวนคิดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนให้ คิดแบบสร้างสรรค์ (Creativity) และการเรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักศึกษาทุกคน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ   (Entrepreneurial Spirit) กลายมาเป็นคำเรียกสั้นๆ ว่า C+E ถูกใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในทุกคณะทุกสาขาวิชา  และใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการตอกย้ำภาพลักษณ์ ใหม่ของมหาวิทยาลัยว่าเป็น Creative Entrepreneur University

C+E  ยังเป็นตัวสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดดเด่นขึ้นมา ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับเดียวกัน  ส่งผลให้มียอดเติบโตของนักศึกษาเพิ่ม ขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะคณะใหม่ อย่างคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ที่มียอดเพิ่มขึ้น 25 – 30% ทุกปี แสดงให้เห็นว่าในยุคนี้นักเรียนมัธยมปลาย เริ่มให้ความสนใจการเรียนรู้ที่บ่ม เพาะให้ตนเองสามารถคิดและลงมือทำธุรกิจรวมถึงมีแรงบันดาลใจในการเลือกเส้น ทางอาชีพในอนาคตของตนเองไม่ตามสูตร ตอกย้ำแนวคิด C+E  ยอดวิวทะลุล้าน สะท้อนความสนใจในแนวคิด C+E จากคนยุคใหม่

ทำไมต้อง C+E  ?

อาจารย์ เพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บอกว่า เป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นแนวทาง การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันใน ระดับประเทศ  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่ทันสมัย มีมุมมองกว้างใกล พร้อมสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย กรุงเทพนำแนวทาง C+E  ไปปรับใช้เพื่อบ่มเพาะความคิด ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาทุกคน  ไม่ว่านักศึกษาจะมีเป้าหมายในการสร้างและบริหารกิจการของตนเอง หรือต้องการทำงานกับองค์กรใด พวกเขาจะเป็นบุคลากรที่มี บุคลิกเด่นในสองเรื่องคือ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดแบบเจ้าของ ทำให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับภารกิจ  พร้อมพัฒนาตนเองและพัฒนางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย

ตลอด ปี 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างการรับรู้ใหม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียน มัธยมปลายทั่วประเทศเห็นภาพชัดเจนถึงผลลัพธ์เมื่อตัดสินใจมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยส่งแนวคิด 2 เรื่องสำคัญที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ สองเรื่องนั้นคือ กระบวนคิดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนให้ คิดแบบสร้างสรรค์ (Creativity) และการเรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักศึกษาทุกคน คิดแบบเจ้าของธุรกิจ   (Entrepreneurial Spirit) กลายมาเป็นคำเรียกสั้นๆ ว่า C+E ถูกใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในทุกคณะทุกสาขาวิชา  และใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการตอกย้ำภาพลักษณ์ ใหม่ของมหาวิทยาลัยว่าเป็น Creative Entrepreneur University

ความแตกต่างอย่างชัดเจนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดดเด่นขึ้นมา ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับเดียวกัน  ส่งผลให้มียอดเติบโตของนักศึกษาเพิ่ม ขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะคณะใหม่ อย่างคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ที่มียอดเพิ่มขึ้น 25 – 30% ทุกปี แสดงให้เห็นว่าในยุคนี้นักเรียนมัธยมปลาย เริ่มให้ความสนใจการเรียนรู้ที่บ่ม เพาะให้ตนเองสามารถคิดและลงมือทำธุรกิจรวมถึงมีแรงบันดาลใจในการเลือกเส้น ทางอาชีพในอนาคตของตนเองไม่ตามสูตร ตอกย้ำแนวคิด C+E  ยอดวิวทะลุล้าน สะท้อนความสนใจในแนวคิด C+E จากคนยุคใหม่

 BACK 


31 กรกฎาคม 2558
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม ส่งความสุข สงกรานต์ แด่พี่ๆ ทหารไทยจากหัวใจชาว BU” คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม ส่งความสุข สงกรานต์ แด่พี่ๆ ทหารไทยจากหัวใจชาว BU”
31 กรกฎาคม 2558
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม ส่งความสุข สงกรานต์ แด่พี่ๆ ทหารไทยจากหัวใจชาว BU”
31 กรกฎาคม 2558
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวจัดกิจกรรม ส่งความสุข สงกรานต์ แด่พี่ๆ ทหารไทยจากหัวใจชาว BU”