ฝึกงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานควบคู่ไปกับเรียนรู้ในห้องเรียน

ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้นำกฎหมายไปใช้ในการทำงานแล้ว ยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การฝึกงานนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาวางแผนการทำงานในอนาคต