ผลงานนักศึกษา

รางวัลนักศึกษาดีเด่น สสอท.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ( สสอท. ) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวมาตา  สินดำ นักศึกษาปริญญาโท สาขานิติศาสตร์  ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  โดยมี ดร.ธนู  กุลชลที่ ปรึกษาสมาคมฯ และดร.พรชัย  มงคลวนิช  นายกสมาคมฯ เพิ่งพ้นวาระ เป็นผู้มอบ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

 BACK