ผลงานนักศึกษา


นางสาวสิรีธร วีระวุฒิวงศ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน/2560 ที่บริษัท Baker & Mckenzie บริษัท ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2561  

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภาตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 69 จำนวนทั้งสิ้น 16 คน โดยมี ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี คณบดีและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( สสอท. ) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวมาตา  สินดำ นักศึกษาปริญญาโท สาขานิติศาสตร์  ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  โดยมี ดร.ธนู  กุลชลที่ ปรึกษาสมาคมฯ และดร.พรชัย  มงคลวนิช  นายกสมาคมฯ เพิ่งพ้นวาระ เป็นผู้มอบ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิก