ผลงานอาจารย์

ผลงานอาจารย์ด้านวิชาการงานวิจัย

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฉบับ/ปี
ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ร่วมกับอาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช การปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรปในกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน : การยกข้อต่อสู้แห่งความจำเป็น วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กันยายน 2559(TCI 2)
ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ร่วมกับร่วมกับนักศึกษา น.ส.หทัยชนก ชอบผล การรักษาความลับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของไทยกับหลักความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนและรัฐภายใต้สนธิสัญญา วารสารนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 9 ฉบับที่ 2กรกฎาคม – ธันวาคม 2559(TCI 1)
อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร เงื่อนไขและข้อกำหนดทางกฎหมายในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559(TCI 1)
อาจารย์อรณิชา สวัสดิชัย การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ: ปัญหา ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาในประเทศสหรัฐอเมริกา วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559(TCI 1)
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 10 ฉบับที่ 1มกราคม – มิถุนายน 2560(TCI 1)
ปัญหาทางกฎหมายในการนำบิทคอยน์มาใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2560(TCI 2)
ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย วารสารวิธีวิทยาการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 29 ฉบับที่ 1มกราคม – เมษายน 2559 (TCI 1)
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี แนวทางการรับรองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทย วารสารสถาบันพระปกเกล้าปีที่ 15 ฉบับที่ 1มกราคม – เมษายน 2560(TCI 1)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลาย บทบัณฑิตย์นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาเล่มที่ 73 ตอน 1มกราคม – มีนาคม 2560(TCI 1)
ปัญหากระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินบุคคลล้มละลายของไทย วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กันยายน 2559(TCI 2)
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2560(TCI 2)
บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย
ร่วมกับ ผศ.สุรวุธ กิจกุศล
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม – มิถุนายน 2559 (TCI 1)
กรอบการเจรจากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) และผลกระทบต่อไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2559
ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของกัมพูชา วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2559(TCI 2)
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในอินโดนีเซีย ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญไทย วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีที่ 9 ฉบับที่ 18กรกฎาคม – ธันวาคม 2559(TCI 2)
วิชาชีพโนตารีของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมมกราคม 2560
กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมมกราคม 2560
ร่วมกับนักศึกษา จุฑามาศ ดีนวลพะเนาว์ แนวทางการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบัณฑิตย์ปีที่ 72 ฉบับที่ 3กรกฎาคม – กันยายน 2559(TCI 1)
ร่วมกับนักศึกษา หัทญา อัศวนิเวศน์ การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม – มิถุนายน 2559(TCI 1)
ร่วมกับนักศึกษา ภัคปภร สิทธิพิทยา ความสอดคล้องของการนำเข้าซ้อนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1มกราคม – มิถุนายน 2559(TCI 1)
ดร.วรรณวิภา พัวศิริ ร่วมกับ นักศึกษาจุฑามาศ ดีนวลพะเนาว์ แนวทางการประเมินมูลค่าลิขสิทธ์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบัณฑิตย์ปีที่ 72 ฉบับที่ 3กรกฎาคม – กันยายน 2559(TCI 1)
ร่วมกับนักศึกษา หัทญา อัศวนิเวศน์ การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 (TCI 1)
ร่วมกับนักศึกษา ภัคปภร สิทธิพิทยา ความสอดคล้องของการนำเข้าซ้อนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 (TCI 2)
ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา ข้อสัญญาเพื่อความมั่นคงแห่งสัญญาในสัญญาสำรวจและผลิตปิโตรเลียม วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559 (TCI 2)

 BACK