ผลงานอาจารย์


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำหนดจัดโครงการ “อบรมการอ้างอิงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดี” เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานความรู้ความเข้าใจในการค้นหาและการอ้างอิงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในทางปฏิบัติและการดำเนินคดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายและผู้สนใจ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องสัมมนา RA3-202 อาคาร A3 ชั้น 2

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฉบับ/ปี ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ร่วมกับอาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช การปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรปในกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน : การยกข้อต่อสู้แห่งความจำเป็น วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กันยายน 2559(TCI 2) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ร่วมกับร่วมกับนักศึกษา น.ส.หทัยชนก ชอบผล การรักษาความลับในกระบวนการอนุญาโ