Programs of Study

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้

 

แผน ก. แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9  หน่วยกิต (หรือ 12 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี 3  หน่วยกิต (หรือไม่เลือกลงทะเบียน)
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต

แผน ข. สอบประมวลความรอบรู้และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา 15  หน่วยกิต (หรือ 18 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี 3  หน่วยกิต (หรือไม่เลือกลงทะเบียน)
การค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต