Courses

ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

เป็นรายวิชาที่มุ่ง ปรับพื้นความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการทำวิจัยเชิงนิติศาสตร์ของนักศึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท โดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร

กม. 501 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาทางกฎหมายและวิจัย
LA 501 English for Legal Study and Research

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้เรียนมีผลคะแนนTOEFL 550 (PBT) / 213 (CBT) / 80 (iBT) คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษ

ข. หมวดวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (ไม่นับหน่วยกิต)
LA 510 Legal Research Methodology

กม. 511 กฎหมายแพ่งขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 511 Advanced Civil Law

กม. 512 ความตกลงเกี่ยวกับการค้าและกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก   (3 หน่วยกิต)
LA 512 Trade Agreement and Free Trade Agreement under the World Trade Organization

กม. 521 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (เฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (3 หน่วยกิต)
LA 521 International Business Law

กม. 522 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (3 หน่วยกิต)
LA 522 Law of Electronic Transactions

กม. 523 บัณฑิตสัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) (3 หน่วยกิต)
LA 523 Graduate Seminar in Law of International Business and Electronic Transactions

ค. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต (หรือ 12 หน่วยกิต)

 ธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กม. 531 การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
LA 531 Economics Analysis of Law

กม. 532 กฎหมายแข่งขันทางการค้าและนโยบาย (3 หน่วยกิต)
LA 532 Competition Law and Policy

กม. 540 กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมและนโยบาย (3 หน่วยกิต)
LA 540 Telecommunications Law and Policy

กม. 542 นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)
LA 542 Public Policy on Intellectual Property and Information Technology

กม. 543 กฎหมายไซเบอร์ (3 หน่วยกิต)
LA 543 Cyber Law

กม. 544 การดำเนินคดีทางศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก (3 หน่วยกิต)
LA 544 International Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution

กม. 551 กฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 551 Law of International Banking and Finance

กม. 552 สัญญาระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 552 International Contracts

กม. 553 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
LA 553 Law Related to Business Plan

กม. 554 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 554 Law of International Taxation

กม. 555 กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
LA 555 Law Related to Business Tax Planning

กม. 556 กฎหมายการขนส่งและบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า (3 หน่วยกิต)
LA 556 Transport and Logistic Law

กม. 557 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป (3 หน่วยกิต)
LA 557 European Union Law

กม. 558 กฎหมายเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าการตอบโต้การทุ่มตลาด ภาษีตอบโต้การอุดหนุนและมาตรการคุ้มกัน  (3 หน่วยกิต)
LA 558 Law Related to Trade Preference System, Anti-dumping, Countervailing Duty and Safeguards

กม. 559 การขัดกันแห่งกฎหมายและเขตอำนาจศาล (3 หน่วยกิต)
LA 559 Conflict of Law and Jurisdiction

กม. 560 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 3หน่วยกิต [เพิ่มเข้ามาให้ค่ะ]
LA 560 Law of Business Enterprise

กม. 561 กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (3 หน่วยกิต)
LA 561 Trade and Investment Laws in Greater Mekong Subregion Special Economic Zone

กม. 562 กฎหมายการค้าและการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน (3 หน่วยกิต)
LA 562 China Trade and Investment Law

กม. 563 กฎหมายธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 563 Law of International Trade in Services

กม. 564 ปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 564 Selected Problems in International Trade

กม. 565 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 565 Environmental Law for International Business

กม. 566 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (3 หน่วยกิต)
LA 566 Energy and Petroleum Law

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต) (หรือไม่เลือกลงทะเบียน)

กม. 571 นิติปรัชญา (3 หน่วยกิต)
LA 571 Philosophy of Law

กม. 572 กฎหมายอาญาขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 572 Advanced Criminal Law

กม. 573 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (3 หน่วยกิต)
LA 573 Comparative Bankruptcy Law

กม. 574 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 574 Advanced Evidence Law

กม. 575 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 575 Advanced Criminal Procedures Law

กม. 576 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 576 Advanced Civil Procedures Law

กม. 577 กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 577 Advanced Commercial Law

 

จ. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

กม. 582 วิทยานิพนธ์    ( 12 หน่วยกิต)
LA 582 Thesis