Course Descriptions

กม. 501 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาทางกฎหมายและวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)
LA 501 English for Legal Study and Research

ศึกษา เกี่ยวกับศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการอ่านจับใจความเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในการทำวิจัย เช่น ตำรา บทความทางด้านกฎหมาย ตลอดจนคำ พิพากษาของศาล รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับสัญญา

 

กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (ไม่นับหน่วยกิต)
LA 510 Legal Research Methodology

ศึกษา เกี่ยวกับหลักการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย เช่น การเสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย

 

กม. 511 กฎหมายแพ่งขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 511 Advanced Civil Law

ศึกษา เกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม สัญญา และละเมิดโดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สำคัญโดยวิเคราะห์ แนวคำพิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ

 

กม. 512 ความตกลงเกี่ยวกับการค้าและกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก (3 หน่วยกิต)
LA 512 Trade Agreement and Free Trade Agreement under the World Trade Organization

ศึกษา เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แก่ ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก

 

กม. 513 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 513 Intellectual Property Law in Information Technology Age

ศึกษา เกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) ที่ให้มาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิทัล แนวคิดของการใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามแนวคิด Creative Commons การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกรณีของชื่อโดเมน และธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

กม. 514 การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (3 หน่วยกิต)
LA 514 Intellectual Property Management and Commercialization

ศึกษา และเข้าใจถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยเน้นการจัดการในทางปฏิบัติ กลยุทธ์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การนำ ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกันรวมทั้งศึกษาประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้น ในธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

กม. 515 บัณฑิตสัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 515 Graduate Seminar in Law of Intellectual Property and Information Technology

ศึกษา ปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น แนวทางในการทำ วิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนา โดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทาง นิติศาสตร์และกำหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงาน วิจัยจะต้องอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้

 

กม. 521 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 521 International Business Law

ศึกษา เกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้านของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) หลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (UNIDROIT) ข้อตกลงเกี่ยวกับคำจำกัดความของตัวย่อในการซื้อขายระหว่างประเทศ (INCOTERMS) เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระเบียบและประเพณีในการปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิต (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP) ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับการประกันภัย การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทออนไลน์

กม. 560 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
LA 560 Law of Business Enterprise

ศึกษา ถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นในรูปของบริษัทจำกัดสัญญาร่วมทุนเพื่อการประกอบกิจการ แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารบทบาทของ ฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัทและการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ

 

กม. 561 กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (3 หน่วยกิต)
LA 561 Trade and Investment Laws in Greater Mekong Subregion Special Economic Zone

ศึกษา เกี่ยวกับความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีศักยภาพโดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เอื้อต่อ การลงทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมายคมนาคมขนส่ง สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษี แรงงานต่างด้าว และการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

 

กม. 562 กฎหมายการค้าและการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน (3 หน่วยกิต)
LA 562 China Trade and Investment Law

ศึกษา เกี่ยวกับระบบกฎหมายและสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าและ การลงทุนของคนต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักเกณฑ์การทำการค้าข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้า โลก

 

กม. 563 กฎหมายธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 563 Law of International Trade in Services

ศึกษา ถึงหลักและลักษณะของการประกอบธุรกิจบริการระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของกฎหมายที่ใช้กับการค้าในแง่ของสินค้า เช่น บริการขนส่ง บริการด้านการเงินและประกันภัย บริการก่อสร้าง บริการจัดจำหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการนันทนาการวัฒนธรรม และการกีฬา และบริการวิชาชีพ เป็นต้น

 

กม. 564 ปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 564 Selected Problems in International Trade

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: กม. 521 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

ศึกษา ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศ เช่นสิทธิของการเลิกสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ สิทธิในการปฏิเสธสินค้าและเอกสาร ปัญหาความเสี่ยงภัยในสินค้า ปัญหาและข้อจำกัดการใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต ปัญหาการใช้ทรัสต์รีซีท นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่ประเทศไทยยัง ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

 

กม. 565 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 565 Environmental Law for International Business

ศึกษา ถึงหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Convention) ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน อนุสัญญารอตเตอดัม (Rotterdam Convention) ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสาร ป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิดในการค้าระหว่างประเทศอนุสัญญาเวียนนาและ พิธีสารมอนทรีออล (Vienna Convention & Montreal Protocol) ว่าด้วยการพิทักษ์โอโซน อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและกำจัด รวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นต้น

 

กม. 566 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม (3 หน่วยกิต)
LA 566 Energy and Petroleum Law

ศึกษา เกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ รายละเอียดต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน อนุรักษ์และควบคุมพลังงานมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตการส่งและการจำหน่าย พลังงาน และการเปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานโดย คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ นอกจากนั้น ยังศึกษาในประเด็นของการประกอบธุรกิจด้านปิโตรเลียมที่เกี่ยวกับผู้รับ สัมปทานสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม เงื่อนไขของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ เก็บรักษาการขนส่ง และการจำ หน่ายปิโตรเลียม ประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทานรวมทั้งข้อจำกัดสิทธิในการส่งปิโตรเลียมออก นอกราชอาณาจักร ตลอดจนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

 

กม. 571 นิติปรัชญา (3 หน่วยกิต)
LA 571 Philosophy of Law

ศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีอันเป็นรากฐานของกฎหมายและจริยธรรมของหลกั กฎหมาย โดยมุ่งศึกษาถึงวิฒันาการ ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับปรัชญาในสาขาอื่นๆ และแนวความคิดของสำนักความคิดทางนิติปรัชญา เช่น สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักปฏิฐานนิยม สำนักสังคมวิทยาทางกฎหมาย สำนักสัจนิยม เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา โดยมุ่งเน้นแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ กฎหมาย ความยุติธรรม อำนาจทางกฎหมายสภาพบังคับทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล

 

กม. 572 กฎหมายอาญาขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 572 Advanced Criminal Law

ศึกษา ประวัติ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดทางอาญา ความรับผิดทางอาญาและโทษทางอาญา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางความคิดของกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ มุมต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการใช้บังคับกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆ

 

กม. 573 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (3 หน่วยกิต)
LA 573 Comparative Bankruptcy Law

ศึกษา ถึงวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิด และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายล้มละลายโดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายล้มละลายของ ต่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายล้มละลายกับเศรษฐกิจ กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในขบวนการล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ

 

กม. 574 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 574 Advanced Evidence Law

ศึกษา ถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายลักษณะพยานอย่างละเอียดทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา จิตวิทยาในการสืบพยาน การชั่งน้ำหนักพยาน โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์และประเทศที่ใช้ระบบ คอมมอนลอว์

 

กม. 575 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 575 Advanced Criminal Procedures Law

ศึกษา ถึงวิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งบทบาทและปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสังคม

 

กม. 576 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 576 Advanced Civil Procedures Law

ศึกษา ถึงวิวัฒนาการ แนวคิด พัฒนาการของกระบวนการจัดร่างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการร่างประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย และศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งและกระบวนพิจารณา

 

กม. 577 กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 577 Advanced Commercial Law

ศึกษา เกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ลักษณะต่างๆ โดยเน้นกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศที่สำคัญโดยวิเคราะห์แนวคำ พิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ

 

กม. 581 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
LA 581 Independent Study

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชาศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็น ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อนั้น โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คนที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้สอบความรู้ผู้เรียนในหัวข้อนั้น

 

กม. 582 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
LA 582 Thesis

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา