กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้เข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดน ทุกประเทศและประชากรโลก สามารถสื่อสารถึงกันและกันตลอดจนแสวงหาข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาล โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจการค้าในยุคปัจจุบัน กิจกรรมทั้งหลายที่กล่าวมา ต่างต้องอยู่ภายใต้กติกาที่จะทำให้ทุกสิ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น หากมีข้อขัดแย้งก็สามารถที่จะตกลงกันได้ภายใต้กฎเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับซึ่งเรียกกันว่า “กฎหมาย”

อย่างไรก็ตาม ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะทางในด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้เปิดหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น 3 สาขา คือสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขากฎหมายธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งผลิตนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพอิสระ