Course Descriptions

กม. 501 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาทางกฎหมายและวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)
LA 501 English for Legal Study and Research

ศึกษา เกี่ยวกับศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการอ่านจับใจความเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในการทำวิจัย เช่น ตำรา บทความทางด้านกฎหมาย ตลอดจนคำ พิพากษาของศาล รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับสัญญา

 

กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (ไม่นับหน่วยกิต)
LA 510 Legal Research Methodology

ศึกษา เกี่ยวกับหลักการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย เช่น การเสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย

 

กม. 511 กฎหมายแพ่งขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 511 Advanced Civil Law

ศึกษา เกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม สัญญา และละเมิดโดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สำคัญโดยวิเคราะห์ แนวคำพิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ

 

กม. 512 ความตกลงเกี่ยวกับการค้าและกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก (3 หน่วยกิต)
LA 512 Trade Agreement and Free Trade Agreement under the World Trade Organization

ศึกษา เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แก่ ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก

 

กม. 513 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 513 Intellectual Property Law in Information Technology Age

ศึกษา เกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) ที่ให้มาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิทัล แนวคิดของการใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามแนวคิด Creative Commons การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกรณีของชื่อโดเมน และธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

กม. 514 การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (3 หน่วยกิต)
LA 514 Intellectual Property Management and Commercialization

ศึกษา และเข้าใจถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยเน้นการจัดการในทางปฏิบัติ กลยุทธ์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การนำ ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกันรวมทั้งศึกษาประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้น ในธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

กม. 515 บัณฑิตสัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 515 Graduate Seminar in Law of Intellectual Property and Information Technology

ศึกษา ปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น แนวทางในการทำ วิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนา โดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทาง นิติศาสตร์และกำหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงาน วิจัยจะต้องอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้

 

กม. 521 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
LA 521 International Business Law

ศึกษา เกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้านของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) หลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (UNIDROIT) ข้อตกลงเกี่ยวกับคำจำกัดความของตัวย่อในการซื้อขายระหว่างประเทศ (INCOTERMS) เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระเบียบและประเพณีในการปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิต (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP) ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับการประกันภัย การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทออนไลน์

 

กม. 522 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 หน่วยกิต)
LA 522 Law of Electronic Transactions

ศึกษา เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายอันเกิดจากการทำธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้แก่ ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมีผลของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

กม. 523 บัณฑิตสัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (3 หน่วยกิต)
LA 523 Graduate Seminar in Law of International Business and Electronic Transactions

ศึกษา ปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำ วิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนาโดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผู้อภิปราย เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์และกำหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงาน วิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงานวิจัยจะต้องอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาเป็น วิทยานิพนธ์ได้

 

 

กม. 571 นิติปรัชญา (3 หน่วยกิต)
LA 571 Philosophy of Law

ศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีอันเป็นรากฐานของกฎหมายและจริยธรรมของหลกั กฎหมาย โดยมุ่งศึกษาถึงวิฒันาการ ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับปรัชญาในสาขาอื่นๆ และแนวความคิดของสำนักความคิดทางนิติปรัชญา เช่น สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักปฏิฐานนิยม สำนักสังคมวิทยาทางกฎหมาย สำนักสัจนิยม เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา โดยมุ่งเน้นแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ กฎหมาย ความยุติธรรม อำนาจทางกฎหมายสภาพบังคับทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล

 

กม. 572 กฎหมายอาญาขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 572 Advanced Criminal Law

ศึกษา ประวัติ ทฤษฎี แนวความคิด และหลักการของกฎหมายอาญา โครงสร้างความผิดทางอาญา ความรับผิดทางอาญาและโทษทางอาญา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางความคิดของกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ มุมต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการใช้บังคับกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆ

 

กม. 573 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (3 หน่วยกิต)
LA 573 Comparative Bankruptcy Law

ศึกษา ถึงวิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวคิด และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายล้มละลายโดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายล้มละลายของ ต่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายล้มละลายกับเศรษฐกิจ กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยเน้นการจัดรูปองค์กรเข้ามาบริหารในขบวนการล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ

 

กม. 574 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 574 Advanced Evidence Law

ศึกษา ถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายลักษณะพยานอย่างละเอียดทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา จิตวิทยาในการสืบพยาน การชั่งน้ำหนักพยาน โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์และประเทศที่ใช้ระบบ คอมมอนลอว์

 

กม. 575 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 575 Advanced Criminal Procedures Law

ศึกษา ถึงวิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งบทบาทและปัญหาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสังคม

 

กม. 576 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 576 Advanced Civil Procedures Law

ศึกษา ถึงวิวัฒนาการ แนวคิด พัฒนาการของกระบวนการจัดร่างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการร่างประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย และศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งและกระบวนพิจารณา

 

กม. 577 กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
LA 577 Advanced Commercial Law

ศึกษา เกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ลักษณะต่างๆ โดยเน้นกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศที่สำคัญโดยวิเคราะห์แนวคำ พิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ

 

กม. 581 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
LA 581 Independent Study

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชาศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจโดยความเห็น ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อนั้น โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คนที่คณบดีแต่งตั้งเป็นผู้สอบความรู้ผู้เรียนในหัวข้อนั้น

 

กม. 582 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
LA 582 Thesis

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: สอบผ่าน กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และเรียนผ่านครบหลักสูตรตามรายวิชา