ผลงานนักศึกษา/รางวัล

สอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตได้เป็นอันดับที่ 1

วิวัฒน์ สรรพคุณ สอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 และ 2 สมัย 61 ปีการศึกษา 2551 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้เป็นอันดับที่ 1 จากจำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 27,000 คน และถือเป็ํนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรกที่สอบได้อันดับที่ 1 ตั้งแต่มีการจัดสอบมา

 

ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

นางสาวนฎา สะสงเสน นายประกิต อึ้งเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวอัญชิสา มหากิจศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม (ระดับอุดมศึกษา) จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันระพี ปี 2557
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศของนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จัดโดย ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

 

ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับจังหวัด

นายประกิต อึ้งเจริญ นายธนพัชร์ กำเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายอดิศักดิ์ สุขสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด (จังหวัดปทุมธานี) ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพี ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จัดโดย ศาลจังหวัดธัญบุรี