ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง

สร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจําลอง เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายจริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และฝึกทักษะและเข้าร่วมแถลงการณ์ในชั้นศาล รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่