แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA209 Fundamental Legal Study Skills 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
GE001 Thinking Skills for Learning> 3
EN001 English for Everyday Communication 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
GE007 Art of Life 3
LA210 Civil and Commercial Code: General Principles 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN002 English for Social Communication 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE006 Asia and the Global Community 3
LA211 Juristic Acts and Contracts Law 3
LA217 Introduction to Public Law 2
รวม 17

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
EN003 English for Global Communication 3
GE005 Creative Leadership Skills 3
LA212 Law of Obligations : General Principles 4
LA213 Law of Tort, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment 3
LA214 Law of Property 3
LA215 Criminal Law: General Provisions 3
รวม 19

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA216 Criminal Law: Offences 3
LA218 Specific Contracts I 3
LA219 Specific Contracts II 3
LA220 Secured Transactions 2
LA221 Law of Insurance 2
LA222 Constitution Law 3
รวม 16

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA310 Law on Establish of Business Entities and Operations 3
LA311 Law of Negotiable Instruments and Current Account 3
LA312 Law of Family 3
LA314 Judicial System and General Principles of Procedural Law 2
LA315 Law of Civil Procedures 3
LA321 Administrative Law 3
รวม 17

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA313 Law of Succession 3
LA316 Law of Civil Procedures-Provisional Measures and the Execution of Judgments 3
LA317 Law of Criminal Procedures 3
LA318 Law of Evidence 3
LA319 Insolvency and Bankruptcy Law 3
LA320 Intellectual Property Law 3
รวม 18

ภาคฤดูร้อน (สำหรับผู้ที่เลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA401 Pre-cooperative Education
(คู่ขนานวิชา CO 301 Pre-Cooperative Education)
3
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6
รวม 9

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA410 Private International Law 3
LA411 Public International Law 3
LA413 Fundamental English for Lawyers 3
LA415 Labor Law 3
LAxx1 Major Elective 1 2
LAxx2 Major Elective 2 2
LAxx3 Major Elective 3 2
LAxx4 Major Elective 4 2
รวม 20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA412 Legal Profession 3
LA414 Tax Law 3
LAxx5 Major Elective 5 2
LAxx6 Major Elective 6 2
LAxx7 Major Elective 7 2
LAxx8 Major Elective 8 2
lAxx9 Free Elective 1 3
lAxx10 Free Elective 2 3
รวม 20