โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) น.บ.
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Laws
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) LL.B.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 142  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรแบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

106 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 16 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

107 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 17 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต