รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002*
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบปกติ) หรือ
107 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (90 หน่วยกิต)
กม. 209
LA 209
ทักษะการศึกษาวิชานิติศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental Legal Study Skills
ไม่นับหน่วยกิต
กม. 210
LA 210
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์: หลักทั่วไป
Civil and Commercial Code: General Principles
3
กม. 211
LA 211
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Juristic Acts and Contracts Law
3
กม. 212
LA 212
กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป
Law of Obligations: General Principles
4
กม. 213
LA 213
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
LA 213 Law of Tort, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment
3
กม. 214
LA 214
กฎหมายลักษณะทรัพย์
Law of Property
3
กม. 215
LA 215
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
Criminal Law: General Provisions
3
กม. 216
LA 216
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
Criminal Law: Offences
3
กม. 217
LA 217
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Introduction to Public Law
2
กม. 218
LA 218
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts I
3
กม. 219
LA 219
เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts II
3
กม. 220
LA 220
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Secured Transactions
2
กม. 221
LA 221
กฎหมายลักษณะประกันภัย
Law of Insurance
2
กม. 222
LA 222
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
3
กม. 310
LA 310
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและการดำเนินธุรกิจ
Law on Establish of Business Entities and Operations
3
กม. 311
LA 311
กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
Law of Negotiable Instruments and Current Account
3
กม. 312
LA 312
กฎหมายลักษณะครอบครัว
Law of Family
3
กม. 313
LA 313
กฎหมายลักษณะมรดก
Law of Succession
3
กม. 314
LA 314
ระบบตุลาการและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
Judicial System and General Principles of Procedural Law
2
กม. 315
LA 315
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Law of Civil Procedures
3
กม. 316
LA 316
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
Law of Civil Procedures – Provisional Measures and the Execution of Judgments
3
กม. 317
LA 317
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Law of Criminal Procedures
3
กม. 318
LA 318
กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence
3
กม. 319
LA 319
กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
Insolvency and Bankruptcy Law
3
กม. 320
LA 320
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
3
กม. 321
LA 321
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
3
กม. 410
LA 410
กฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
3
กม. 411
LA 411
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
3
กม. 412
LA 412
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
3
กม. 413
LA 413
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย
Fundamental English for Lawyers
3
กม. 414
LA 414
กฎหมายภาษีอากร
Tax Law
3
กม. 415
LA 415
กฎหมายแรงงาน
Labor Law
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (16 หน่วยกิต) หรือ 17 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชา กม. 401: เตรียมสหกิจศึกษา และวิชา กม. 402: สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นวิชากฎหมายเลือกจำนวน 9 หน่วยกิต จากทั้งหมด 17 หน่วยกิต ส่วนวิชากฎหมายเลือกที่เหลืออีก 8 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนวิชากฎหมายในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกใดก็ได้ที่คณะฯ เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
สาขาวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
กม. 421
LA 421
ประวัติศาสตร์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย
History of Law and the Judicial Process of Thailand
2
กม. 422
LA 422
ภาษากฎหมายไทย
Thai Legal Language
2
กม. 423
LA 423
การอ่านเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษและการค้นคว้า
English Legal Reading and Research
2
กม. 424
LA 424
การว่าความและศาลจำลอง
Advocacy and Moot Court
2
กม. 425
LA 425
วิชาชีพด้านกฎหมาย ทนายความและการจัดการสำนักงานกฎหมาย
Legal Consultancy; Advocacy and Law Firm Management
2
กม. 426
LA 426
ทักษะในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย
Basic Skills in Legal Practice
2
กม. 427
LA 427
การใช้และการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
2
กม. 428
LA 428
นิติปรัชญา
Legal Philosophy
2
สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
กม. 431
LA 431
สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
Seminar in Civil and Commercial Law
2
กม. 432
LA 432
สัมมนากฎหมายอาญา  
Seminar in Criminal Law
2
กม. 433
LA 433
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
Seminar in Law of Civil Procedures
2
กม. 434
LA 434
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
Seminar in Law of Criminal Procedures
2
กม. 435
LA 435
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน  
Law of Juvenile Justic System
2
กม. 436
LA 436
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
Criminology and Penology
2
กม. 437
LA 437
กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ  
Law of Business Crime
2
กม. 438
LA 438
การสืบสวนสอบสวนและนิติเวชศาสตร์    
Investigation and Forensic Medicine
2
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
กม. 441
LA 441
กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภา    
Election Law and Parliament
2
กม. 442
LA 442
สิทธิมนุษยชน    
Human Rightst
2
กม. 443
LA 443
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    
Administrative Court and Administrative Procedures
2
กม. 444
LA 444
กฎหมายการคลัง    
Law of Public Finance
2
กม. 445
LA 445
สัญญาของรัฐ  
State Contract
2
กม. 446
LA 446
กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Natural Resources and Environmental Law
2
กม. 447
LA 447
กฎหมายประกันสังคม   
Law of Social Security
2
กม. 448
LA 448
สัมมนากฎหมายมหาชน  
Seminar in Public Law
2
กม. 449
LA 449
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
Public Economic Law
2
สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
กม. 451
LA 451
กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  
International Trade Law
2
กม. 452
LA 452
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
International Law of the Sea
2
กม. 453
LA 453
กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ
Law of International Organization
2
กม. 454
LA 454
กฎหมายสหภาพยุโรป
European Union Law
2
กม. 455
LA 455
กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
Law of International and Finance Transaction
2
กม. 456
LA 456
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
International Commercial Arbitration
2
กม. 457
LA 457
กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
International Environmental Law
2
กม. 458
LA 458
กฎหมายว่าด้วยประชาคมอาเซียน
ASEAN Community Law
2
กม. 459
LA 459
หลักกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
International Taxation Law  
2
กม. 460
LA 460
กฎหมายองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Law of International Economic Organizations
2
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
กม. 461
LA 461
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม
Intellectual Property Law for Traditional Knowledge and Cultural Expression
2
กม. 462
LA 462
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
Competition Law
2
กม. 463
LA 463
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Securities Law and Regulations
2
กม. 464
LA 464
การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง
Contractual Drafting and Negotiation
2
กม. 465
LA 465
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับองค์กรธุรกิจใหม่
Drafting Legal Documents for New Business
2
กม. 466
LA 466
การระงับข้อพิพาททางเลือก
Alternative Dispute Resolution
2
กม. 467
LA 467
กฎหมายธุรกรรมการธนาคารและการเงิน
Banking and Finance Transaction Law
2
กม. 468
LA 468
การบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
Accounting for Lawyers
2
กม. 469
LA 469
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดของสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
Consumer Protection and Products Liability Laws
2
กม. 470
LA 470
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Law
2
กม. 471
LA 471
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transaction Law
2
กม. 472
LA 472
กฎหมายการลงทุน
Law of Investment
2
กม. 473
LA 473
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
Industrial Law
2
กม. 474
LA 474
กฎหมายศุลกากร
Customs Law
2
กม. 475
LA 475
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
Law of Transportation and Logistic
2
กม. 476
LA 476
กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
Law of Tourism Business
2
กม. 477
LA 477
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม
Law of Telecommunication Business
2
กม. 478
LA 478
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Law of Real Estate Business
2
กม. 479
LA 479
กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
Law of Mergers and Acquisitions
2
กม. 480
LA 480
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
Derivative Law
2
กม. 481
LA 481
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Management
2
กม. 482
LA 482
สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Seminar in Intellectual Property Law
2
กม. 483
LA 483
กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Law
2
กม. 484
LA 484
กฎหมายภาษีการบริโภค
Consumption Tax Law
2
กม. 485
LA 485
กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน
Energy Law
2
กม. 486
LA 486
กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์
Health and Medical Law
2
สาขาวิชากฎหมายเอเชียศึกษา
กม. 491
LA 491
กฎหมายจีนว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ
Chinese International Business Law
2
กม. 492
LA 492
กฎหมายจีนว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ
Chinese International Investment Law
2
กม. 493
LA 493
กฎหมายจีนว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
Chinese International Trade Law
2
กม. 494
LA 494
กฎหมายเมียนมาร์ว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ
Myanmar International Business Law
2
กม. 495
LA 495
กฎหมายเมียนมาร์ว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ
Myanmar International Investment Law
2
กม. 496
LA 496
กฎหมายเมียนมาร์ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
Myanmar International Trade Law
2
กม. 497
LA 497
กฎหมายเวียดนามว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ
Vietnamese International Business Law
2
กม. 498
LA 498
กฎหมายเวียดนามว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ
Vietnamese International Investment Law
2
กม. 499
LA 499
กฎหมายเวียดนามว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
Vietnamese International Trade Law
2
สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
กม. 401
LA 401
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
3
กม. 402
LA 402
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6
หมายเหตุ
1. * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต      จากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี