ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถด้านกฏหมายนำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนจากคณาจารย์ไปประกอบวิชาชีพที่มีเกียติซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นอย่างยิ่ง

อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ
ดนัย อุดมโชค
เขมสรณ์ หนูขาว
คุณบวร บุญลพ