ประวัติคณะ

หลักสูตรปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2526

  • ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ  สกอ.) ให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (น.บ.)

ปีการศึกษา 2532

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สกอ.)

ปีการศึกษา 2553

  • ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการณ์ศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมรับเป็นประชาคมอาเซียน

ปีการศึกษา 2560

  • เปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก สาขาวิชากฎหมายเอเชียศึกษา

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2548

  • เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

– กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา  2550

  • หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2551

  • หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.)

ปีการศึกษา 2554

  • เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

ปีการศึกษา 2559

  • เปิดสอนกลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ