คณะผู้บริหาร

         ความโดดเด่นของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศและเป็นคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี

คณบดีคณะนิติศาสตร์ /ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : sirichai.m@bu.ac.th

อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช

รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1 และนอกรุ่น

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : pakorn.p@bu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 3

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : kriangkrai.r@bu.ac.th

อาจารย์ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4 และนอกรุ่น

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : tussawan.s@bu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : udomsak.s@bu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : pawarit.l@bu.ac.th

ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail ; Rattapong.su@bu.ac.th

อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : thanyaluck.n@bu.ac.th

อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : boontheen.b@bu.ac.th

อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : wiwat.s@bu.ac.th

อาจารย์ พ.ต.ต.วรางคณา ฤกษพะลิน

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 4

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : warangkana.r@bu.ac.th

อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 2

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : pariyaporn.t@bu.ac.th

อาจารย์วิไลลักษณ์ ไกรลาศ

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : wilailuk.k@bu.ac.th

อาจารย์ลิลรดา รักวงษ์ฤทธิ์

ผู้ประสานงานคณะ 3 (ASU 3)

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : linrada.r@bu.ac.th

อาจารย์อลิษา ปะตังถาโต

ผู้ประสานงานคณะ 2 (ASU 2)

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : alisa.p@bu.ac.th

คุณมงคล ศรีษะ

ผู้ประสานงานคณะ 1 (ASU 1)

 • คณะ/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์
 • e-mail : mongkol.s@bu.ac.th