สามารถค้นหาได้จากชื่อวิชา หรือชื่อผู้บรรยายบทเรียนที่ได้รับทุนจาก สกอ.


วิชา
ผู้บรรยาย
วันที่จัดทำ
Media Type
การปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ใน Microsoft Windows. XP2009 หน่วยพัฒนา e-Learning 25/12/2550 Macromedia Flash
การปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ใน Microsoft Windows XP2009 หน่วยพัฒนา e-Learning 25/12/2550 Macromedia Flash
การสร้างบทสนทนาโต้ตอบพร้อมใส่เสียงใน Microsoft PowerPoint หน่วยพัฒนา e-Learning 19/12/2550 Macromedia Flash
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Winzip หน่วยพัฒนา e-Learning 15/11/2550 Macromedia Flash
วิธีบีบอัดไฟล์หรือสร้างไฟล์ Zip ใหม่ หน่วยพัฒนา e-Learning 15/11/2550 Macromedia Flash
การค้นหาข้อมูลด้วย Google ในชีวิตประจำวัน หน่วยพัฒนา e-Learning 04/10/2550 Macromedia Flash
Windows XP Part1 หน่วยพัฒนา e-Learning 31/08/2550 Macromedia Flash
การใช้โปรแกรม Nero หน่วยพัฒนา e-Learning 21/06/2550 Macromedia Flash
การท่องเที่ยว 9 วัด บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หน่วยพัฒนา e-Learning 21/06/2550 Macromedia Flash
การสร้างแผนผังองค์กร หน่วยพัฒนา e-Learning 19/06/2550 Macromedia Flash
การสร้างปฏิทินโดยใช้ Microsoft Word หน่วยพัฒนา e-Learning 19/06/2550 Macromedia Flash
การสร้างสมการคณิตศาสตร์ หน่วยพัฒนา e-Learning 09/05/2550 Macromedia Flash
การปรับขนาดให้พอดีกับ Cell หน่วยพัฒนา e-Learning 09/05/2550 Macromedia Flash
การแทรกแผนภูมิลงในเอกสาร หน่วยพัฒนา e-Learning 09/05/2550 Macromedia Flash
Microsoft Excel หน่วยพัฒนา e-Learning 01/02/2550 Macromedia Flash
การใส่รูปภาพ (Insert Picture) ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 06/12/2549 Macromedia Flash
การเติมตัวเลขและเครื่องหมายนำหน้า
ข้อความ ใน MS-Word
หน่วยพัฒนา e-Learning 28/11/2549 Macromedia Flash
Internet Option Part I หน่วยพัฒนา e-Learning 02/11/2549 Macromedia Flash
AD302: Photography for Print Media อ. ศาศวัต ธีรเศรษฐบดี 01/11/2549 Macromedia Flash
เทคนิคการพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่บนซองจดหมายโดยใช้ Template ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 27/10/2549 Macromedia Flash
Microsoft Office Outlook หน่วยพัฒนา e-Learning 26/10/2549 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง"การตั้งค่าหน้ากระดาษให้แตกต่างกัน" ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 29/08/2549 Macromedia Flash
LB103 Comparative Civilization คณะมนุษยศาสตร์ 18/07/2549 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง"การกำหนดข้อความพื้นหลัง(ลายน้ำ)" ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 06/07/2549 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง "การสร้างFootnote อธิบายข้อความ" ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 01/07/2549 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง "การ Page Border" ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 30/06/2549 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง "Page Break" ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 25/04/2549 Macromedia Flash
การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้หวังผลกำไร (Accounting for Nonprofit Organization) อ. สุเนตร ศรีชัยนาท 30/11/2548 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง "Convert Table to Text" ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 26/10/2548 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง "แปรงทาสีวิเศษ (Format Painter)" ใน MS-Word หน่วยพัฒนา e-Learning 03/08/2548 Macromedia Flash
LB105: Study Skills หน่วยพัฒนา e-Learning 12/07/2548 Internet Explorer
IT201 Computer and Information Technology (โครงการ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06/07/2548 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง "Shrink to Fit" ใน
MS-Word
หน่วยพัฒนา e-Learning 23/06/2548 Macromedia Flash
เกร็ดเล็กๆ เรื่อง "Default Font" ใน
MS-Word
หน่วยพัฒนา e-Learning 17/06/2548 Macromedia Flash
EPSON Digital Photo Step by Step หน่วยพัฒนา e-Learning 19/03/2548 Macromedia Flash
JR200 Principles of Journalism อ.ญาณินี เพชรานันท์ 08/12/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
LA211 Juristic Acts and Contracts
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะนิติศาสตร์ 01/11/2547 Macromedia Flash
MG212 Production and Operations Management (ได้รับทุนจาก สกอ.) คณะบริหารธุรกิจ 01/11/2547 Macromedia Flash
MK212 Marketing
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะบริหารธุรกิจ 01/11/2547 Macromedia Flash
LA210 Civil and Commercial Code:
General Principles
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะนิติศาสตร์ 01/11/2547 Macromedia Flash
ICA112 Principles of Public Relations and
Advertising
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
วิทยาลัยนานาชาติ 01/11/2547 Macromedia Flash
EN314 English Speaking for
Communication Arts Professionals
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
สถาบันภาษา 01/11/2547 Internet Explorer Windows Media Player
EN241 Fundamental Writing
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
สถาบันภาษา 01/11/2547 Macromedia Flash
EL322 Digital System II
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 01/11/2547 Macromedia Flash
EC201 Microeconomics
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะเศรษฐศาสตร์ 01/11/2547 Macromedia Flash
CD251 Communication Design I
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 01/11/2547 Macromedia Flash
BR305 Broadcasting and Film Technique
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะนิเทศศาสตร์ 01/11/2547 Macromedia Flash
AD200 Advertising Principles
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะบัญชี 01/11/2547 Macromedia Flash
AC201 Principles of Accounting I
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะบัญชี 01/11/2547 Macromedia Flash
IT201 Computer and Information
Technology (ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/09/2547 Macromedia Flash
CS455 Communication Network I
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/09/2547 Macromedia Flash
SC201 Man and Environment
(ได้รับทุนจาก สกอ.)
คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2547 Macromedia Flash
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash) อ.สมนึก วานิชผล 06/08/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
MK426 Services Marketing อ.นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์ 27/04/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
MG212 Production of Operation Management อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ 25/03/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
BC428 Statistical Software for Decision Making อ.บุษรา ประกอบธรรม์ 25/03/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
EN211 Intermediate English ผศ.ญาณัน อุ่นอารีย์ 12/03/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
MA101 Fundamental Mathematics ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ 12/02/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
IT201 Computer and Information Technology อ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ 20/01/2547 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
การประกันคุณภาพการศึกษา
(Quality Assurance)
อ.ขวัญจิรา ศิริ 18/12/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
AC203 Managerial Accounting อ.อัจฉรา โยมสินธุ์ 25/11/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
EN111 Fundamental English I อ.แพรวพรรณ พริ้งพร้อม 20/11/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
SC201 Man and Environment อ.บรรพต ชมงาม 15/11/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
EN241 Fundamental Writing อ.ต้องตา สุธรรมรังษี 09/11/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
PM212 Personal Management ผศ.พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว 07/11/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
CA104 Photography: ประโยชน์และความสำคัญของการถ่ายภาพ อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร 05/11/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
CA 104 Photography: กล้องถ่ายภาพ อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร 03/11/2546 Windows Media Player Microsoft PowerPoint
Macromedia Dreamweaver MX ศูนย์คอมพิวเตอร์ 09/10/2546 Adobe Acrobat
Adobe Photoshop ศูนย์คอมพิวเตอร์ 09/10/2546 Adobe Acrobat
Microsoft Excel XP ศูนย์คอมพิวเตอร์ 09/10/2546 Adobe Acrobat
Microsoft PowerPointXP ศูนย์คอมพิวเตอร์ 09/10/2546 Adobe Acrobat
Microsoft Windows XP ศูนย์คอมพิวเตอร์ 09/10/2546 Adobe Acrobat


best website stats