คำถามที่พบบ่อย

เกมเดินบนที่สูง เกมขับรถเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบขับขี่ เป็นต้น

สำหรับปี 1 – ปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา Games and Interactive Media เช่น หลักการวาดรูป การลงสี

คณิตศาสตร์สำหรับการพัฒนาเกม หลักการออกแบบตัวละครทั้งสองมิติและสามมิติ หลักการเล่าเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับเกม

เป็นต้น สรุปโดยนักศึกษาชั้นปี 1 สามารถทำ Info Graphic ได้ ออกแบบตัวละครได้

สำหรับปี 2 - เริ่มพัฒนา Games and Interactive Media โดยมีวิชาเช่น พื้นฐาน Games and Interactive Media

การสร้างโมเดลเกมโดยนำโมเดลที่เคยออกแบบไว้ในปี 1 มาใช้ทำให้ขยับเคลื่อนไหวได้(Animation) การทำวีดีโอและเสียงสำหรับ Games and

Interactive Media เป็นต้น รวมทั้งความรู้ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี สรุปโดยนักศึกษาชั้นปี 2 สามารถทำการ์ตูน Animation และเกมอย่างง่ายๆ ได้ พร้อมทั้งมีแนวคิดในการนำผลงานไปใช้ในภาคธุรกิจได้

สำหรับปี 3 – สร้างเกมที่สามารถโต้ตอบกับผู้เล่นได้อย่างสนุกสนานและฉลาด เช่น เกมต่อสู้ เกมวางแผน เกมโกะ เป็นต้น รวมทั้งกระบวนการออกแบบและผลิตเกมที่ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม สรุปโดยนักศึกษาชั้นปี 3 สามารถสร้างผลงาน Games and Interactive Media ชั้นสูง ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้จริง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับปี 4 – สร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงผ่านรายวิชา โครงงานพัฒนานวัตกรรมเพื่อ อุตสาหกรรม สรุปโดยนักศึกษาชั้นปี 4 มีผลงานที่เป็นที่ประจักและได้รับการยอมรับใน ภาคอุตสาหกรรม เป็นมืออาชีพที่พร้อมทำงานได้จริงทั้งในองค์กรชั้นนำและการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลิตบัณฑิตเน้นการพัฒนาโปรแกรมในองค์กร รวมทั้งสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆโดยสามารถตอบโจทย์ธุรกิจในองค์กรได้ ส่วนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตสื่อ Digital Media ประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในภาคธุรกิจ ออกแบบ วางโครงสร้าง และพัฒนาระบบ IT ในองค์กรธุรกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อาชีพที่ทำของทั้ง 2 สาขา แตกต่างกัน คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์จะคิดค้นและพัฒนาระบบ IT ที่เป็นมาตรฐานให้กลุ่มคนในวงกว้างใช้เป็นมาตรฐาน แต่ส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือนัก IT ที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในองค์กรธุรกิจ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งนักวิเคราะห์และวางแผนระบบ IT รวมถึงนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย

เส้นทางอาชีพของน้องๆ ที่เรียนในสาขาเกมได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองและเกม, นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยี VR นักออกแบบเกม นักออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นเกม นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก นักพัฒนาเครื่องมือและเอนจินเกม นักสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  นักพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์  ผู้จัดการโครงการเกม วิศวกรควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์

สามารถทำงานในตำแหน่งงานของบริษัท ได้ และหลังจากจบสหกิจศึกษา ทางบริษัทมีการแจ้งความประสงค์ต้องการนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานกับทางบริษัททันที

คุ้มค่าแน่นอน เพราะนอกจากความรู้ที่ได้รับ ทางคณะยังมีอุกปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านเกม และ VR เป็นต้น

 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีคอยดูแลให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่คอยสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ อีกทั้งคณะยังมีช่องทางต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา เช่น โทรศัพท์ อีเมล สื่อ Social Network ต่างๆ Line กลุ่มของแต่ละชั้นปี ซึ่งจะมีอาจารย์ที่ดูแลอยู่ในกลุ่มนั้นๆ ด้วย