Programs of Study

หลักสูตรการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ก. (วิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   

            

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

21

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

รวม

39

หน่วยกิต 

แผน ข. (การค้นคว้าอิสระ)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

21   

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

12

หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ

6

หน่วยกิต

รวม

39

หน่วยกิต