แผนการศึกษา (Degree Plan)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication  

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

CH101

General Chemistry

3

CH102

Laboratory in General Chemistry

1

CS310

Computer Programming I

3

CS100

Introduction to Computer and Information Technology

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

  รวม

19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

GE007

Art of Life

3

IT494

Legal and Ethical Aspects of Information Technology

3

SE201

Computer Organization

3

SE311

Data Structure and Algorithms

3

  รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE008

Health and Wellness for Life

3

  รวม

3

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003

English for Global Communication

3

MA111

Calculus I

3

SE200

Database Systems and Database Systems Design

3

SE220

Software Requirement Specification and Management

3

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

  รวม

15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CS318

Object-Oriented Programming

3

SE204

Software Process and Quality Assurance

3

SE213

Discrete Structures

3

SE412

Internet Programming

3

 

เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

  รวม

15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

ST207

Statistics for Science and Technology

3

GE005

Creative Leadership Skills

3

  รวม

0

6

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MA114

Linear Algebra

3

SE202

Operating Systems

3

SE310

Software Architecture

3

SE322

Software Configuration Management

3

SE323

Component-Based Software Development

3

CS356

Mobile Application Development I

3

  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

SE212

Object-Oriented Analysis and Design

3

SE300

Data Communication and Computer Network

3

SE324

Software Validation and Verification

3

SE325

Software Project Management

3

SE497

Software Engineering Project I

1

IT358

Technology Entrepreneurship

3

  รวม

16

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

 

เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

  รวม  

3

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CO301

Pre-Cooperative Education

3

SE205

Software Process Improvement

3

SE321

Software Construction and Evolution

3

SE328

Service Oriented Architecture

3

SE498

Software Engineering Project II

3

IT359

Ideas Generation for Technology Start-Up Ventures

 

3

  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

SE420

Cooperative Education

6

  รวม

6