โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
  • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
  • วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
  • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
  • วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
  • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
  • สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
  • นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
  • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
  • นักธุรกิจส่วนตัวด้านซอฟต์แวร์