สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้วยการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีรูปแบบ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ออกแบบ

 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์มีการเติบโตอย่างสูงแต่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีรูปแบบ  เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ควบคุม และดูแลระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงได้ โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยกับสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาวิชาชีพในองค์กรของภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ โดยเล็งเห็นผลประโยชน์ขององค์กร หรือสถานประกอบการเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

         สำหรับบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์นี้จะสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผลผลิตซอฟต์แวร์ที่ดีและมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ จากการเรียนและจากประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ และสามารถค้นหาต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับให้ป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล