รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3
อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3
อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3
ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3
ศท. 003*

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3
ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3
ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3
ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3
ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (101 หน่วยกิต) หน่วยกิต
(2.1) กลุ่มวิชาแกน (Core) (19 หน่วยกิต) ประกอบด้วย
(2.1.1) วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (10 หน่วยกิต)
คม. 101
CH 101
เคมีทั่วไป
General Chemistry
3
คม. 102
CH 102
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
Laboratory in General Chemistry
1
คณ. 111
MA 111
คัลคูลัส 1
Calculus I
3
คณ. 114
MA 114
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
3
(2.1.2) วิชาแกนทางด้านสถิติสำหรับนักเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
สถ. 207
ST 207
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Statistics for Science and Technology
3
(2.1.3) วิชาแกนทางด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
คพ. 310
CS 310
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming I
3
ทส. 494
IT 494
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Aspects of Information Technology
3
(2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major) (61 หน่วยกิต) ประกอบด้วย
(2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต
คพ. 100
CS 100
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Computer and Information Technology
3
ทส. 358
IT 358
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Aspects of Information Technology
3
ทส. 359
IT 359
การสร้างกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยี
Ideas Generation for Technology Start-up Ventures
3
ทส. 401
IT 401
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3
(2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต
ทส. 331
IT 331
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
Computing Platform Technology
3
ทส. 365
IT 365
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สำหรับงานสารสนเทศ
Computer Graphics Applications for Information
3
ทส. 423
IT 423
กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Strategic Management of Information Technology
3
ทส. 441
IT 441
การจัดการความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
Computer Security Management
3
ทส. 446
IT 446
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3
ทส. 452
IT 452
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Professional Communication
3
(2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 16 หน่วยกิต
ทส. 410
IT 410
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3
ทส. 420
IT 420
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
3
ทส. 440
IT 440
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
3
ทส. 464
IT 464
การบริหารเว็บ
Web Administration
3
ทส. 497
IT 497
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Information Technology Project I
1
ทส. 498
IT 498
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology Project II
3
(2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
ทส. 350
IT 350
โครงสร้างข้อมูลและหลักพื้นฐานของอัลกอริทึม
Data Structures and Fundamental Algorithms
3
ทส. 435
IT 435
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
Computer Networks and Telecommunications
3
(2.2.5) กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
สศ. 301
C0 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
ทส. 390
IT 390
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6
(2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major-Elective) 21 หน่วยกิต
(2.3.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม (Web Technology and Programming)
จำนวนหน่วยกิต
คพ. 318
CS 318
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3
ทส. 317
IT 317
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Event-Drivent Programming
3
คพ. 356
CS 356
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1

Mobile Application Development I

3
คพ. 357
CS 357
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2

Mobile Application Development II

3
คพ. 411
CS 411
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3
ทส. 465
IT 465
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Implementation
3
ทส. 467
IT 467
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3
ทส. 481
IT 481
การออกแบบปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์ไร้สาย
Interface Design for Wireless Devices
3
(2.3.2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
ทส. 364
IT 364
ศิลปะสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Art for Computer Graphics
3
ทส. 366
IT 366
ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
Three-Dimensional Images and Animations
3
ทส. 367
IT 367
ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
Advanced Three-Dimensional Images and Animations
3
ทส. 368
IT 368
วีดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Video and Sound for Multimedia Technology
3
ทส. 466
IT 466
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
3
ทส. 480
IT 480
การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์
Computer Games Design and Development
3
(2.3.3) กลุ่มวิชาสารสนเทศสำหรับธุรกิจ (Information for Business)
ทส. 321
IT 321
หลักการสืบค้นสารสนเทศ
Principles of Information Retrieval
3
ทส. 322
IT 322
การบริหารโครงการ
Project Management
3
ทส. 402
IT 402
การพัฒนาโปรแกรมระดับองค์กร
Enterprise Application Development
3
ทส. 424
IT 424
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
3
ทส. 425
IT 425
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resource Management
3
ทส. 426
IT 426
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการ
Information Storage and Management
3
ทส. 442
IT 442
การบริหารระบบ
System Administration
3
ทส. 443
IT 443
การทำคลังข้อมูล
Data Warehousing
3
ทส. 468
IT 468
กลยุทธ์การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
e-Business Strategy
3
ทส. 470
IT 470
การวิจัยดำเนินการ
Operations Research
3
(2.3.4) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาควรเลือกเรียน
ทส. 274
IT 274
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
Computer Applications for Research
3
ทส. 436
IT 436
การออกแบบและการจัดการระบบเครือข่าย
Network Design and Management
3
ทส. 437
IT 437
เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Networks
3
ทส. 447
IT 447
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3
ทส. 448
IT 448
การออกแบบเอกสารสำหรับโปรแกรมและระบบ
Software and System Documentation Design
3
ทส. 451
IT 451
การถ่ายโอนเทคโนโลยี
Technology Transfer
3
ทส. 490
IT 490
สัมมนา
Seminar
3
ทส. 491
IT 491
หัวข้อพิเศษ 1
Special Topics I
3
ทส. 492
IT 492
หัวข้อพิเศษ 2
Special Topics II
3
ทส. 493
IT 493
หัวข้อพิเศษ 3
Special Topics III
3
หมายเหตุ ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Activity based Learning เช่น 3 (2-2-6) หมายถึง คิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง
(3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต