โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักพัฒนาภาพ 3 มิติ และเทคโนโลยีสื่อประสม
 • นักออกแบบงานกราฟิกสำหรับแอพพลิเคชัน
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Designer)
 • นักออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface Designer)