โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ  (Bachelor of Science Program in Games and Interactive Media)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Science (Games and Interactive Media)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.S. (Games and Interactive Media)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรีภาคปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

99 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน    18 หน่วยกิต
      –  กลุ่มวิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 12 หน่วยกิต
      –  กลุ่มวิชาแกนทางด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  60 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 21 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต