รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3

4

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต) หน่วยกิต
วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (22 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาแกน (18 หน่วยกิต)
วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (12 หน่วยกิต)
กอ. 101
GI 101
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิก
Fundamentals of Mathematics for Computer Graphics
3
กอ. 203
GI 203
ฟิสิกส์สำหรับเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
Physics for Games and Interactive Media
3
คณ. 111
MA 111
แคลคูลัส 1
Calculus I
3
สถ. 207
ST 207
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Statistics for Science and Technology
3
วิชาแกนทางด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
กอ. 161
GI 161
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3
กอ. 464
GI 464
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Aspects of Information Technology
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (60 หน่วยกิต)
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (12 หน่วยกิต)
กอ. 131
GI 131
การเล่าเรื่องเชิงดิจิทัล
Digital Storytelling
3
กอ. 281
GI 281
ความเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
Technology Entrepreneurship
3
กอ. 282
GI 282
นวัตกรรมพลิกโฉม
Disruptive Innovation
3
กอ. 383
GI 383
การสร้างกระบวนความคิด
Idea Generation
3
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (21 หน่วยกิต)
กอ. 123
GI 123
หลักการออกแบบสองมิติและสามมิติ
2D and 3D Design
3
กอ. 141
GI 141
พื้นฐานเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
Introduction to Games and Interactive Media
3
กอ. 232
GI 232
การสร้างโมเดลสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
Three-Dimensional Modelling and Animations
3
กอ. 233
GI. 233
วีดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Video and Sound for Multimedia Technology

3
กอ. 243
GI 243
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์สำหรับเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
Human-computer Interaction for Games and Interactive Media
3
กอ. 344
GI 344
การออกแบบเกมและการผลิตเกม
Game Design and Production
3
กอ. 345
GI 345
การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานสำหรับเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
User Experience Design for Games and Interactive Media
3
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (12 หน่วยกิต)
กอ. 242
GI 242
การเขียนโปรแกรมด้านเกม
Game Programming
3
กอ. 263
GI 263
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
Introduction to Database
3
กอ. 396
GI 396
สัมมนาเกี่ยวกับเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
Seminar in Games and Interactive Media
3
กอ. 498
GI 498
โครงงานพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
Industrial Innovation Projects
3
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (15 หน่วยกิต)
กอ. 121
GI 121
วาดรูป
Drawing
3
กอ. 122
GI 122
ทฤษฎีสีและการมองเห็นของมนุษย์
Human Vision and Color Theory
3
กอ. 262
GI 262
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3
กอ. 346
GI 346
ทฤษฏีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์
Basic Theory in Artificial Intelligence
3
กอ. 365
GI 365
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
Introduction to Computer Graphics
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (21 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาออกแบบและพัฒนาเกม
กอ. 451
GI 451
การสร้างโมเดลสามมิติและภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
Advanced 3D Modelling and Animations
3
กอ. 452
GI 452
การออกแบบเกมโมบายและโซเชียล
Mobile and Social Game Design
3
กอ. 453
GI 453
การวิเคราะห์ข้อมูลเกม
Game Analytics
3
กอ. 454
GI 454
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม
Artificial Intelligence for Games
3
กอ. 455
GI 455
ระบบเครือข่ายและเกมออนไลน์ที่มีหลายผู้เล่น
Networking and Multiplayer Online Games
3
กอ. 456
GI 456
ความมั่นคงปลอดภัยในการออกแบบและพัฒนาเกม
Security for Game Design and Development
3
กอ. 457
GI 457
เกมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
Serious Games
3
กอ. 458
GI 458
เกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
eSport Games
3
กลุ่มวิชาออกแบบและพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
กอ. 471
GI 471
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Event-Drivent Programming
3
กอ. 472
GI 472
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1
Mobile Application Development I
3
กอ. 473
GI 473
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2
Mobile Application Development II
3
กอ. 474
GI 474
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Implementation
3
กอ. 475
GI 475
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3
กอ. 476
GI 476
การออกแบบปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์ไร้สาย
Interface Design for Wireless Devices
3
กอ. 477
GI 477
ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม
Virtual and Augmented Reality
3
กอ. 478
GI 478
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Internet of Things
3
กลุ่มวิชาโครงงานและฝึกงาน
กอ. 491
GI 491
หัวข้อพิเศษทางด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย 1
Special Topics in Games and Interactive Media I
3
กอ. 492
GI 492
หัวข้อพิเศษทางด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย 2
Special Topics in Games and Interactive Media II
3
กอ. 493
GI 493
หัวข้อพิเศษทางด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย 3
Special Topics in Games and Interactive Media III
ปฏิบัติงานทางด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
3
กอ. 494
GI 494
ปฏิบัติงานทางด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย
Workshop in Games and Interactive Media
3
หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่าง นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยและวิชาเลือกนั้นจะต้องไม่เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก