อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,580 14,580 356,580
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,580 14,580 358,480
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 25,880 15,880 362,980

 

หมายเหตุ
1.
อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน
2.
ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด