แผนการศึกษา (Degree Plan)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

CH101

General Chemistry

3

CH102

Laboratory in General Chemistry

1

CS100

Introduction to Computer and Information Technology

3

CS310

Computer Programming I

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

EN001*

English for Everyday Communication

3*

GE001*

Thinking Skills for Learning

3*

 

รวม

19

* กรณีที่ลงเรียนไปแล้ว ไม่ต้องลงซ้ำ

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CS311

Computer Programming II

3

CS320

Computer Organization and Architecture

3

IT494

Legal and Ethical Aspects of Information Technology

3

EN002

English for Social Communication

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

GE007

Art of Life

3

CS310

Computer Programming I

  รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

GE 008

Health and Wellness for Life

3

CS 100

Introduction to Computer and Information Technology

  รวม

3

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CS350

Data Structures

3

CS430

Database Systems

3

EN003

English for Global Communication

3

MA111

Calculus I

3

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

IT317

Event-Driven Programming

3

CH101

General Chemistry

CH102

Laboratory in General Chemistry

CS311

Computer Programming II

  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CS250

Discrete Structures

3

CS318

Object-Oriented Programming

3

CS403

Systems Analysis and Design

3

MA112

Calculus II

3

CS319

Internet Programming

3

GE001

Thinking Skills for Learning

EN001

English for Everyday Communication

  รวม

15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

ST207

Statistics for Science and Technology

3

GE005

Creative Leadership Skills

3

  รวม

0

6

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CS422

Operating Systems

3

CS436

Software Engineering

3

CS441

Algorithms Analysis and Design

3

MA114

Linear Algebra

3

CS356

Mobile Application Development I

3

 

เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CS410

Organization of Programming Languages

3

CS413

Automata, Computability, and Formal Languages

3

CS454

Computer Communication Networks

3

CS497

Computer Science Project I

1

IT358

Technology Entrepreneurship

3

GE008

Health and Wellness for Life

CS357 CS485

Mobile Application Development II

Multimedia Technology

3

  รวม

16

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

 

เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

  รวม  

3

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CO301

Pre-Cooperative Education

3

CS460

Artificial Intelligence

3

CS498

Computer Science Project II

3

IT446

Human-Computer Interaction

3

IT359

Ideas Generation for Technology Start-Up Ventures

3

  รวม

15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

CS390

Cooperative Education

6

  รวม

6