รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003*
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้นโดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (101 หน่วยกิต) หน่วยกิต
(2.1) วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (22 หน่วยกิต)
คม. 101
CH 101
เคมีทั่วไป
General Chemistry
3
คม. 102
CH 102
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
Laboratory in General Chemistry
1
คพ. 250*
CS 250
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
Discrete Structures
3
ทส. 494
IT 494
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Aspects of Information Technology
3
คณ. 111
MA 111
คัลคูลัส 1
Calculus I
3
คณ. 112
MA 112
คัลคูลัส 2
Calculus II
3
คณ. 114
MA 114
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
3
สถ. 207
ST 207
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Statistics for Science and Technology
3
(2.2) วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major) (67 หน่วยกิต)
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกิต)
คพ. 100
CS 100
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Computer and Information Technology
3
คพ. 436*
CS 436
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3
ทส. 446*
IT 446
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (10 หน่วยกิต)
คพ. 497*
CS 497
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Computer Science Project I
1
คพ. 498*
CS 498
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Computer Science Project II
3
ทส. 358
IT 358
ความเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
Technology Entrepreneurship
3
ทส. 359
IT 359
การสร้างกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยี
Ideas Generation for Technology Start-up Ventures
3
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (21 หน่วยกิต)
คพ. 310
CS 310
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming I
3
คพ. 311
CS 311
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming II
3
คพ. 318*
CS 318
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3
คพ. 350*
CS 350
โครงสร้างข้อมูล
Data Structures
3
คพ. 410*
CS 410
โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
Organization of Programming Languages
3
คพ. 413*
CS 413
ออโตมาตา การคำนวณได้ และภาษาฟอร์มอล
Automata, Computability, and Formal Languages
3
คพ. 460*
CS 460
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (12 หน่วยกิต)
คพ. 403*
CS 403
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design
3
คพ. 430*
CS 430
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3
คพ. 441*
CS 441
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithms Analysis and Design
3
คพ. 454*
CS 454
เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
Computer Communication Networks
3
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (6 หน่วยกิต)
คพ. 320*
CS 320
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
3
คพ. 422*
CS 422
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Operating Systems
3
กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (9 หน่วยกิต)
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
คพ. 390
CS 390
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6
(2.3) วิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต)
นักศึกษาเลือกวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ของสาขาคอมพิวเตอร์อื่นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12
คพ. 319
CS 319
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
3
คพ. 356
CS 356
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1
Mobile Application Development I
3
คพ. 357
CS 357
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2
Mobile Application Development II
3
คพ. 402
CS 402
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
Computer Applications in Business
3
คพ. 411
CS 411
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
3
คพ. 414
CS 414
การสร้างตัวแปลภาษา
Compiler Construction
3
คพ. 415
CS 415
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet Programming
3
คพ. 416
CS 416
การพัฒนาโปรแกรมระดับองค์กร
Enterprise Application Development
3
คพ. 431
CS 431
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
3
คพ. 432
CS 432
ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Distributed Database Systems
3
คพ. 434
CS 434
การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3
คพ. 457
CS 457
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
Computer Security
3
คพ. 458
CS 458
เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Networks
3
คพ. 459
CS 459
การออกแบบและการจัดการระบบเครือข่าย
Network Design and Management
3
คพ. 469
CS 469
คอมพิวเตอร์ซิมูเลชัน
Computer Simulation
3
คพ. 480
CS 480
คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics
3
คพ. 481
CS 481
การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิตอล
Digital Signal and Image Processing
3
คพ. 485
CS 485
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
3
คพ. 490
CS 490
สัมมนา
Seminar
3
คพ. 491
CS 491
หัวข้อพิเศษ 1
Special Topics I
3
คพ. 492
CS 492
หัวข้อพิเศษ 2
Special Topics II
3
คพ. 493
CS 493
หัวข้อพิเศษ 3
Special Topics III
3
ทส. 317
IT 317
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Event-Driven Programming
3
ทส. 443
IT 443
การทำคลังข้อมูล
Data Warehousing
3
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและวิชาเลือกนั้นจะต้องไม่เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก