โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักธุรกิจส่วนตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ