ห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการโมบายแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และแอนดรอยด์ ห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการด้านระบบฐานข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย ห้องปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษา