คณะผู้บริหาร

ตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถใช้องค์ความรู้ที่มีในการพัฒนาต่อยอด และสร้างนวัตกรรมคุณภาพที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

 

ดร. ถิรพล วงศ์สอาดสกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • Wireless Network
 • Mobile Ad Hoc Network
 • Voice over IP
 • Peep to Peer Network
 • Mobile Application
 • Objected Oriented Programming
 • Algorithm
 • Java Programming

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 • Artificial Intelligence
 • Virtual Reality
 • Human-Computer Interaction
 • Information Visualization

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Recently, I am interested in artificial intelligent computing, visual analytics and data mining, used in theories and applications of: Malware detect

อ.สุนทร อักษรเชิดชู

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • Computer Programming
 • Visual Basic
 • Mobile App
 • Graphic
 • Animation

อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • Web Design and Development
 • IT Business Consultant
 • IT Business Analyst

อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Web Design and Development
 • UX and UI Design
 • Multimedia Technology
 • Game Design

 

ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์

ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • Database Management Systems
 • Web Design and Development
 • Mobile Application
 • Software Data compression
 • XML
 • e-Commerce
 • e-Learning

อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • e-Commerce
 • Web Development
 • Computer Application in Business Analyst