ผลงานนักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ การออกแบบนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่บน Multi - Platform

 ทีม Eat4LIFE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคลภายนอก จากการแข่งขัน Thai PBS Hackathon : A media innovation for social change การออกแบบนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่บน Multi – Platform เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เมื่อวันที่ 7 – 9 เมษายน 2560 โดยเข้าโล่รางวัล และทุนการศึกษา 20,000 บาท จาก รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วย นายธรรมนูญ เจียมจักร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และนายณรงค์ฤทธิ์ ช่วงชู
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.วิลาสินี  ยนต์วิกัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหาร
ธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาด้านการทำแผนธุรกิจและการตลาด และ ภญ.ดร.ศิลจิต  อินทรพงษ์ โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก เป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคอาหาร

 BACK