MOU Corporate Partner

ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสถาบัน

คณบดี และ ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ (รอง ควมท.) อ.ศิริณญา เพชรจันทร (ผช.คมท.) อ.ทรงวาด สุขเมืองมา (หภ.ธบ.) อ.บรรพต ชมงาม และ อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน เข้าหารือด้านความร่วมมือกับผู้บริหารไทยแอร์เอเชีย เรื่องรับนักศึกษาฝึกงานและโครงการที่จะเกิดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานดอนเมือง

ความร่วมมือสถาบันการศึกษา