คำถามที่พบบ่อย

อยากสอบถามถึงเรื่องค่าเล่าเรียนของหลักสูตร Hotel & Restaurant Management (International

Program) คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ว่าค่าเล่าเรียนในหนึ่งภาคการศึกษาจำนวนกี่บาท

และรวมตลอดหลักสูตรรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่าใด

ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร หลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม คุณสมบัติของผู้ศึกษาและเอกสารสำหรับการสมัครได้

 

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาอะไรบ้างคะ

ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้ การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและ โอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดังนี้

– ทุนประกายเพชร

– ทุน BU CREATIVE

– ทุนนักกีฬาดีเด่น

– ทุนเรียนดียอดเยี่ยมรางวัลเรียนดี

– ทุนบุตรธิดาทหารผ่านศึกนอกประจำการ

– กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

อยากเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ เอกสารและคุณสมบัติในการสมัครเรียน

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. สำเนาผลคะแนนสอบ O-Net คะแนนสอบ GAT/PAT

(เฉพาะผู้สมัครในโครงการคัดเลือก Admission GAT/PAT)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มีดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ (ปวช.)

หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยพิจารณาเป็นรายกรณี

3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิ

ทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น