สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Center for Cooperative Education and Professional Development :CCED

ฝึกงานจริง ได้หน่วยกิตเรียน ในบริษัทชั้นนำ

 

สาเหตุที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสหกิจศึกษา

บัณฑิตขาดประสบการณ์จริงในการทำงาน
คุณภาพบัณฑิตไม่สามารถปฏิบัติงานจริงได้
บัณฑิตไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
การปรับยุทธศาสตร์ทางการศึกษาระดับประเทศ

 

ลักษณะงานของสหกิจศึกษา

ให้นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่เสมือนพนักงานชั่วคราว
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน และต้องเป็นงาน ที่มีคุณภาพตรงตามสายวิชาชีพของนักศึกษา
นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน(ทำงาน)เต็มเวลา(Full Time)
ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา รวม 16 สัปดาห์
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องจ่ายค่าตอบแทน/สวัสดิการแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาตามสมควร (ขึ้นอยู่กับนโยบาย)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สหกิจศึกษาช่วยพัฒนานักศึกษาหลายด้าน

นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตการทำงานตามสาขาวิชาชีพ
ใช้เวลาในการเรียนรู้งานน้อยลงและเข้าใจระบบงาน ในสถานประกอบการพร้อมทั้งปรับตัวได้เร็วขึ้น
นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงก่อนจบการศึกษาทำให้สามารถมองเห็นแนวทาง การประกอบอาชีพในอนาคต

 

ด้านวิชาการ

สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาการที่เรียนในห้องกับการปฏิบัติงานจริง
เข้าใจเนื้อหาทางด้านวิชาการมากขึ้น
กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปฏิบัติงานจริง
มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการนำความรู้ทางวิชาการ
ด้านวิชาชีพ

เข้าใจลักษณะงานในสายวิชาชีพที่กำลังศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในสายวิชาชีพที่ตนเองศึกษา
สร้างเครือข่ายกับบุคคลในสายวิชาชีพเดียวกัน
สร้างโอกาสในการหางานทำในอนาคต

ด้านสังคม

พัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้น และพัฒนาทักษะการสื่อสาร
พัฒนาทักษะในการร่วมงานกับบุคคลอื่น
สร้างนิสัยความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สร้างนิสัยการใฝ่หาความรู้นอกห้องเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของทุกหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรใดที่มีการฝึกงานแล้ว ถ้าต้องการเข้าร่วมโครงการ ขอให้ปรึกษากับหัวหน้าภาควิชา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์
ติดต่อ 0 2902 0299 – 2674