ข่าวและกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์สร้างความสนุกสนานและสีสันของการแต่งกายที่มาในธีมนุ่งโจง ห่มสไบ พร้อมกิจกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นกันที่งาน International Water and Color Festival ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรร

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนา Soft Skill” เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง The Lounge ชั้น M อาคาร A5 วิทยาเขตรังสิต โดยมี อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็น วิทยากร และมี ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร เป็นผู

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนขาย และคุณต่อตระกูล สมากุล ผู้อำนวยการส่วนขาย ประจำประเทศไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อส่