ข่าวและกิจกรรม

รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณปวริศา  เพ็ญชาติ กรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมการขาย พร้อมคุณวริษฐ์  แสนสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI Group  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การจัดโครงการประกวดแผนการตลาด ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยนาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จัดโครงการ “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ Code Your Dreams รุ่นที่ 7” โดยความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ กลุ่มบริษัทซีดีจี บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าสู่โครงการพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์ก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพจำนวน 200 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมสอบคัดเลือกจำนวน 43 คน ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมโครงก

เวิร์คอินเทค®/เรียนควบงาน ร่วมกับ คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ โดย คุณอโณ

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กับบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟของไทยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ รวมถึงประสบการณ์ในทางปฏ

ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) และมีการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตการจัดการโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัลและแนวทางอาชีพ” โดย คุณสมชาย บันลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเท

ด้วยหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์การเรียนครบครันและทันสมัยของคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ช่วยผลักดันให้นักศึกษา เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ เรียนรู้การทำงานจริง ตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่ง โดยมีคณาจารย์ และพันธมิตรภาคธุรกิจคอยให้คำแนะนำให้นักศึกษาสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพจนสามารถกวาดรางวัลถึง 3 รางวัลภายในเดือนเดียว !! โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตร์ ได้โชว

สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท วีฟู้ดส์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์ Sunkist Freshie) จัดโครงการ MADD 2018 (Manifestation of Advertising Department) ภายใต้แนวคิด Find Your “ M ”  งานแสดงนิทรรศการประจำปีของสาขาวิชาการโฆษณา MADD 2018 เวทีที่ให้นักศึกษามีโอกาสโชว์ทักษะด้านการผลิตสื่อโฆษณาโดยโจทย์จริงเพื่อเสริมทักษะนักโฆษณา 7 ด้านและทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับเทคโนโลยีผ่า