อัตราค่าเล่าเรียน

Programs Plan A Plan B Credits
(Thesis) (Non-thesis)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry (Bilingual Program)
195,930 THB. 197,430 THB. 39