อัตราค่าเล่าเรียน

Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)

Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry (Bilingual Program)

198,130 199,630 39