แผนการศึกษา (Degree Plan)

Program of Study

Program of Study (Sat. – Sun.)

M.A. (Hospitality and Tourism Industry Management)

1st Semester 2018 Entrants

Plan A: Thesis / Plan B: Independent Study
(  Weekend Class = Section 7841)

Preliminary Course

Course Code Course Title Credits
HT 501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทางการบริการและการท่องเที่ยว
English for Graduate Studies in Hospitality and Tourism
HT 502 การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
Hospitality and Tourism Management
HT 503 หลักพื้นฐานการวิจัยทางการบริการและการท่องเที่ยว
Principles of Hospitality and Tourism Research

 

First Year

First Semester (1/2018) – 1/2018 Entrants

Course Code Course Title Credits
HT 511 การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
Strategies Management and Innovations in Hospitality and Tourism Marketing
3
HT 512 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
Human Resource Management in Hospitality and Tourism Industry
3
HT 513 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ
Quality Management in Service Industry
3
HT 514 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
Information Technology and Innovations Management in Hospitality and Tourism Industry
3
Total
(Plan A)
(Plan B)

12
12

 

Second Semester (2/2018) – 1/2018 Entrants

Course Code Course Title Credits
HT 521 การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
Entrepreneurship in Service Industry
3
HT 522 การจัดการการเงินและบัญชีสำหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
Financial and Accounting Management for Executives in Hospitality and Tourism Industry
3
HT 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริการและการท่องเที่ยว
Research Methodology for Hospitality and Tourism
3
HT XXX วิชาเลือก 1 (Plan A & Plan B)
Free Elective I
3
Total
(Plan A)
(Plan B)
12
12

 

Summer Session (3/2018) – 1/2018 Entrants

Course Code Course Title Credits
HT 583 วิทยานิพนธ์ (Plan A)
(Thesis)
3-12
HT 581 การค้นคว้าอิสระ 1 (Plan B)
(Independent Study I)
3
HT XXX วิชาเลือก  2 (Plan A & Plan B)
Free Elective II
3
Total
(Plan A)
(Plan B)
3+(3-12)
12

 

Second Year

First Semester (1/2019) – 1/2018 Entrants

Course Code Course Title Credits
HT 583 วิทยานิพนธ์ (Plan A)
Thesis
0-9
HT XXX วิชาเลือก 3 (Plan B)
Free Elective III
3
HT XXX วิชาเลือก 4 (Plan B)
Elective IV
3
HT 582 pendent Study II (Plan B)   3
Total
Plan A
Plan B

0-9
9

Note :

For Thesis Program (Plan A)
Core Courses 21 credits
Free Electives 6 credits
Thesis 12 credits
Total 39 credits

 

For Non-Thesis Program (Plan B)
Core Courses 21 credits
Free Electives 12 credits
Independent Study 6 credits
Total 39 credits

Pass the Written Comprehensive Examinations. (ต้องสอบประมวลความรอบรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)