สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

 

มีจุดยืนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ พร้อมหลักประกันสู่สากล เปิดประตูสู่อาเซียนนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่โลกกว้าง บ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ารเปิดประตูสู่อาเซียนนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่สำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เราคิดว่า นั่นเป็นเพียงประตูบานเล็กๆ ที่เปิดออกสู่โลกกว้าง เพราะเราบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ขึ้นเป็นหลักสูตรที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอันไพศาลระดับสากล และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้พร้อมแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี้ เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีจุดยืนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และสร้างหลักประกันที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของไทยเจริญเติบโตในระดับสากลอย่างสง่างามและยั่งยืน