รายวิชา

รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤต (9 หน่วยกิต)
อก. 011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3
EN 011
English in Action
อก. 012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
EN 012
English for Daily Life
อก. 013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
3
EN 013
English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
3
GE 111
Value of Graduates
ศท. 112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3
GE 112
 Information Technology and the Future World
ศท. 113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
3
GE 113
Thai Language for Creativity
ศท. 114
 พลเมืองไทย พลเมืองโลก
3
GE 114
Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3
GE. 111
The Art of Life
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116
ทักษะความเป็นผู้นำ
3
GE 116
Leadership Skills
ศท. 119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
GE 119
Thai Wisdom and Creative Economy
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (39หน่วยกิต)
ทร. 160
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น
3
HT 160
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
ทร. 162
กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 162
Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry
ทร. 164
บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
3
HT 164
Personality for Service Professionals
ทร. 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3
HT 224
Geography for Tourism
ทร. 261
จิตวิทยาบริการ
3
HT 261
Service Psychology
ทร. 263
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 263
Marketing for Tourism and Hospitality
ทร. 265
วัฒนธรรมข้ามชาติเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 265
Intercultural Studies for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 266
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ
3
HT 266
Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 269
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 269
Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 363
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 363
Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry
วิชาเอก (48 หน่วยกิต)
ธบ. 200
ธุรกิจสายการบิน
3
AB 200
Airline Business
ธบ. 201
การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน
3
AB 201
Airport Management and Operations
ธบ. 205
ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน
3
AB 205
Aviation Terminology
ธบ. 221
การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 221
Ground Passenger Service
ธบ. 231
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 231
In-flight Passenger Service
ธบ. 252
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์
3
AB 252
Personality Development and Image Grooming
ธบ. 311
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน
3
AB 311
Information Technology for Airline Reservation
ธบ. 319
ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำ
3
หน่ายบัตรโดยสาร
AB 319
English for Reservation and Ticketing
ธบ. 329
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 329
English for Ground Passenger Service
ธบ. 339
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 339
English for In-flight Passenger Service
ธบ. 341
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3
AB 341
Air Cargo Management
ธบ. 401
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
3
AB 401
Customer Relations Management
ธบ. 402
การจัดการสายการบินเชิงกลยุทธ์
3
AB 402
Strategic Airline Management
ธบ. 411
ราคาและบัตรโดยสาร
3
AB 411
Fares and Tickets
ธบ. 465
การฝึกงาน
3
AB 465
Internship
หรือ
ธบ. 466
สหกิจศึกษาในธุรกิจสายการบิน
3
AB 466
Cooperative Education in Airline Business
ธบ. 468
สัมมนาธุรกิจสายการบิน
3
AB 468
Seminar in Airline Business
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้จนครบ 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาโทการจัดการการท่องเที่ยว
ทท. 203
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3
TM 203
Creative Tourism
ทท. 221
การจัดการการประชุม
3
TM 221
Introduction to MICE Management
ทท. 241
การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 241
Leisure and Entertainment Business Management
ทท. 324
การจัดการงานอีเวนท์
3
TM 324
Event Management
ทท. 341
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 341
Recreational Activities for Leisure and Entertainment
ทท. 425
การจัดนิทรรศการ
3
TM 425
Exhibition Management
TM 445
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3
ทท. 445
Cruise Business Management
ทท. 452
การจัดการงานเทศกาล
3
TM 452
Festival Management
ทท. 454
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
3
TM 454
International Tourism
ทท. 456
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
3
TM 456
Domestic Tourism
กลุ่มวิชาโทการจัดการการโรงแรม
กร. 231
การจัดการการโรงแรม
3
HM 231
Hotel Management
กร. 321
การจัดการการจัดเลี้ยง
3
HM 321
Banquet and Catering Management
กร. 333
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
3
HM 333
Strategic Hotel Sales and Marketing
กร. 241
การจัดการธุรกิจสปา
3
HM 241
Spa Operations and Management
กร. 342
กายวิภาคศาสตร์สำหรับการนวดแผนไทย
3
HM 342
Anatomy for Thai Massage
กร. 441
การนวดแผนไทย
3
HM 441
Thai Massage
กร. 470
อาหารไทย
3
HM 470
Thai Cuisine
กร. 472
ขนมหวานไทย
3
HM 472
Thai Dessert
กร. 473
ขนมหวานแบบจัดใส่ถ้วยและจาน
3
HM 473
Verrines and Plated Dessert
กร. 474
ขนมอบขั้นพื้นฐาน
3
HM 474
Basic Patisserie
กร. 475
อาหารฟิวชั่น
3
HM 475
Fusion Food
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ทท. 402
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 402
English Reading and Writing for Tourism
ทท. 411
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 411
Basic English for Tourism
ทท. 412
ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว
3
TM 412
Advanced English for Tourism
ทท. 415
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3
TM 415
English for Travel Agency
ทท. 428
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3
TM 428
English for Tour Guide
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
กร. 391
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3
HM 391
English for Room Division Operations
กร. 392
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3
HM 392
English for Hotel
กร. 491
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
HM 491
English for Hospitality Industry
กร. 492
ภาษาอังกฤษสำหรับเชฟ
3
HM 492
English for Chef
กร. 493
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสปา
3
HM 493
English for Spa Personnel
กลุ่มวิชาโทภาษาจีน
ภอจ. 201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1
3
ELC 201
Chinese Language and Culture I
ภอจ. 202
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2
3
ELC 202
Chinese Language and Culture II
ภอจ. 301
ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELC 301
Chinese for Office Work
ภอจ. 302
ภาษาจีนเพื่องานบริการ
3
ELC 302
Chinese for Service Careers
ภอจ. 401
จีนศึกษา
3
ELC 401
Chinese Studies
กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
ภอญ. 201
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
3
ELJ 201
Japanese Language and Culture I
ภอญ. 202
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
3
ELJ 202
Japanese Language and Culture II
ภอญ. 301
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELJ 301
Japanese for Office Work
ภอญ. 302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ 3
3
ELJ 302
Japanese for Service Careers
ภอญ. 401
ญี่ปุ่นศึกษา
3
ELJ 401
Japanese Studies
หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเสรีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่างๆ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรีในคณะ หน่วยกิต
ธบ. 206
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจสายการบิน
3
AB 206
Public Relations for Airline Business
ธบ. 251
เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคล
3
AB 251
Interpersonal Communication Techniques
ธบ. 309
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน
3
AB 309
English for Airline Personnel
ธบ. 349
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน
3
AB 349
English for Airline Catering Management
ธบ. 351
ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน
3
AB 351
Airline Passenger Safety
ธบ. 404
กฎหมายและข้อบังคับในธุรกิจการบิน
3
AB 404
Aviation Law and Regulations
ธบ. 405
การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ 3
3
AB 405
Budget Airline Service Management
ธบ. 407
การศึกษาอิสระ
3
AB 407
Independent Study
ธบ. 408
การบริหารทรัพยากรการบิน
3
AB 408
Crew Resource Management
ธบ. 469
การพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ
3
AB 469
Skills Development through International Experience
วิชาเลือกเสรีนอกคณะ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ
ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี